Inflacja w kwietniu 2019

15.04.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w kwietniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o aż 1,1% wyższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,2% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 1,7%). Ceny towarów były przeciętnie wyższe niż przed miesiącem o 0,9% i o 1,7% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług wzrost w skali miesiąca wyniósł 1,6% w skali roku zaś 3,6%).

Zmiana cen tak w skali miesiąca jak i w skali roku była zgodna z przedstawionym przed dwoma tygodniami przez GUS szybkim szacunkiem. Jednak dane tak miesięczne jak i roczne okazały się wyraźnie wyższe od wcześniej prognozowanych przez rynek. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni zaledwie 4 miesięcy zwiększyła się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,2% w kwietniu – niewiele już odbiegającego od poziomu celu inflacyjnego wskazywanego przez NBP (2,5%).

W skali miesiąca inflację najbardziej podbijały towary i usługi w kategoriach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 1,0%), odzież i obuwie (wzrost z 3,1%) użytkowanie mieszkania w tym nośniki energii (wzrost o 0,7%), transport (wzrost o 4,4%), rekreacja i kultura (wzrost o 0,5%), restauracje i hotele (wzrost o 0,4%), inne towary i usługi (wzrost o 0,7%). Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupie napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (spadek o 0,1%) oraz brak zmian cen w grupach łączność i edukacja.

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: transport (o 4,8%), restauracje i hotele (o 3,8%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 3,3%), edukacja (o 3,0%), zdrowie (o 3,0%). Wyraźnie tańsze niż przed rokiem były towary i usługi z grup: łączność (o 1,9%) odzież i obuwie (o 2,2%). W przypadku pozostałych grup zmiana cen nie odbiegała już tak znacząco od przeciętnej tj. 2,2%.

Największym zaskoczeniem w danych kwietniowych okazały się zmiany cen nie w grupach żywność oraz  odzież i obuwie – gdzie ich zachowanie było zgodne z typowo sezonowym, lecz głównie w przypadku użytkowania mieszkania, transportu oraz pozostałych towarów i usług. W przypadku użytkowania mieszkania szczególnie zaważyły zmiany cen związane z wywozem śmieci oraz energią elektryczną (przy czym ta druga choć drożała w skali miesiąca pozostawała wyraźnie tańsza niż przed rokiem). W przypadku transportu głównym zaskoczeniem okazał się wzrost cen usług transportowych, choć również skala wzrostu cen paliw była wyższa od szacowanej wcześniej. W grupie pozostałych szczególną uwagę zwrócić powinien wzrost cen usług finansowych.

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji może stopniowo obniżać się w stosunku do zanotowanego w kwietniu – z minimum lokalnym na poziomie 1,7% – 1,8% w przełomie kwartałów trzeciego i czwartego. Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 1,9%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 1,7%, wobec 1,7% w roku 2018.

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. +48 22 630 96 57
kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.