15. Forum Gospodarcze TIME, 14-15 marca 2023

21.02.2023

Droga do konkurencyjnej gospodarki 2030

Forum Gospodarczym TIME jest europejskim spotkaniem przedsiębiorców przemysłu i infrastruktury. Celem organizatorów jest integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych na rzecz ustanowienia strategii zielonej transformacji i cyfrowego ładu gospodarczego UE – największego jednolitego rynku na świecie.

Forum stanowi platformę komunikacji przemysłu cyfrowego – spotkanie firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, energetycznych, produkcyjnych, usługowych i finansowych. To miejsce, gdzie eksperci dzielą się wiedzą i opiniami na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Jubileuszowe 15. Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w dniach 14-15 marca 2023 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie oraz online. Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej.

ciąg dalszy – program

W podsumowaniu 14-tego FG TIME organizatorzy wyrazili przekonanie, że wnioski, które powstały w trakcie dyskusji powinny zostać przeanalizowane i uwzględnione przez rząd przy opracowywaniu długofalowej strategii działania zielonej transformacji cyfrowej. Zaproponowano zawarcie paktu politycznego ponad podziałami, koniecznego dla sprostania wyzwaniu, jakim jest zielona transformacja cyfrowa oraz obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie.

Postulaty i wnioski przyjęte w takcie 14. Forum będą osią obrad 15-go FG TIME. Głównym celem polityki gospodarczej jest wzrost konkurencyjności branży lub obszaru gospodarczego, którego dotyczy. Narzędziem jej realizacji są stosowne strategie. Strategie sektorowe powinny stanowić wsparcie dla przedsiębiorców danego sektora umożliwiając zwiększenie efektywności i tempa wdrażanych innowacji i powiązanych z nimi inwestycji. Przyspieszająca transformacja technologiczna ma charakter horyzontalny, więc o konkurencyjności sektora w coraz większym stopniu decyduje nie tylko jakość strategii sektorowych, ale również ich wewnętrzna i zewnętrzna spójność, czyli zdolność do wyzwalania mechanizmów synergii międzysektorowej w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.


Organizator:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.