Akademia Przedsiębiorcy: szkolenia dla sektora gospodarki odpadami

19.07.2021

Akademia Przedsiębiorcy: podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców

Akademia Przedsiębiorcy: szkolenia dla sektora gospodarki odpadami

Projekt pt. ”Akademia Przedsiębiorcy: podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców” (POWR.02.21.00-00-RW81/21) umożliwi podniesienie kwalifikacji/kompetencji wynikających z rekomendacji nr 2 Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Nazwa usługi rozwojowej:

 • Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje
 • Efektywne i asertywne komunikowanie się
 • Motywowanie i radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych
 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne
 • Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi podmiotami
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami idei gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów
 • Obsługiwanie i monitorowanie procesu technologicznego
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – uprawnienia elektryczne G1
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i energetycznych – uprawnienia cieplne i energetyczne G2
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych – uprawnienia gazowe G3
 • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Efektywne funkcjonowanie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem, podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I

DLA KOGO:

W projekcie mogą uczestniczyć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które funkcjonują w ramach wpisu PKD E.38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców, które są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji swoich pracowników tj.:

 • Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2); Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

JAKI POZIOM DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie do usług rozwojowych wynosi 80% kosztu netto usługi szkoleniowej lub doradczej. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy w formie zaliczkowo-refundacyjnej (zaliczka max. 50% wartości netto na poczet opłacenia usługi, następnie po zakończeniu udziału w usłudze i przekazaniu Operatorowi dokumentów rozliczających refundacja max. 30 % wartości usługi netto).

Przedsiębiorcy biorący udział we wsparciu będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości usługi rozwojowej.

Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług rozwojowych do wysokości 6 676,38 zł (netto) na jednego pracownika.

Szacuje się, że kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wyniesie około 12 536,35 zł (netto).

Planowana liczba osób do objęcia projektem wynosi 691 z 368 przedsiębiorstw.

Jak wziąć udział w usłudze rozwojowej:

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP.
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych przedsiębiorcy).
 • Przedsiębiorca (po pozytywnej weryfikacji) określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe zgodnie z podpisaną umowa wsparcia, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.
 • Zrealizowanie usług rozwojowych
 • Rozliczenie wsparcia

Okres realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie projektu – 01.06.2021 r.
 • Zakończenie projektu – 31.05.2023 r.

Obsługa Bazy Usług Rozwojowych (BUR):

Kontakt do Operatora projektu:

Zapraszamy do kontaktu z Operatorem, który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług rozwojowych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

tel. 12 617 66 54
tel. 785 118 868
e-mail: odzysk@marr.pl

Przeczytaj pełen opis zasad, na jakich będzie udzielane wsparcie.

Dowiedz się więcej o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.