• A A A

Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2019

23.07.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 877,1 tys. osób i była o 28,9 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 90,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,3% okazała się niższa niż w maju o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego spadło, w pięciu poprzednich miesiącach wynosiło 0,7 pkt proc.

Czerwcowe wyniki są wciąż pod wpływem sezonowego spadku bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach wiosennych i letnich. Rośnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych.

W tym roku stopa bezrobotnych może obniżyć się do około 5,1% we wrześniu i październiku, przy liczbie bezrobotnych wynoszącej wtedy 850 tys. W ostatnich miesiącach roku bezrobocie rośnie. W grudniu stopa bezrobocia wyniesie 5,3%, a liczba bezrobotnych zwiększy się do ok. 890 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 672 tys. osób była niższa niż przed rokiem o 48 tys. tj. 0,3%. Aktywnych zawodowo było 16 549 tys. osób – około 139 tys. i jednocześnie 0,8% mniej niż przed rokiem.

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.