Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2021

23.07.2021

Dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego okazały się nieco lepsze od oczekiwanych

Dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego okazały się nieco lepsze od oczekiwanych

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 993,4 tys. osób i była o 33,3 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 33,1 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się nieco lepsze od oczekiwanych.

W czerwcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 84,1 tys. wobec 85,3 tys. w maju i 106,4 tys. w czerwcu roku ubiegłego. Jednoczenie w czerwcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 117,8 tys. osób wobec 112,3 tys. w maju oraz 91,6 tys. w czerwcu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni czerwca 117,8 tys. wobec 114,8 tys. w maju i 93,2 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu czerwcu 5,9% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w maju. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem. W maju notowana była jeszcze nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc. Poprawa wynika jednak głównie z wejścia w echo wysokiej, niekorzystnej bazy sprzed roku.

Czerwiec zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną  począwszy od marca. Silnym jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym. Skala poprawy w marcu i kwietniu była jednak słabsza od typowej. Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego). W tym roku istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. W maju i czerwcu część z poprzednich opóźnień została nadrobiona. Ponadto trudną sytuację na rynku pracy łagodził popyt na pracowników w części branż przemysłowych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 844 tys. osób była w czerwcu wyższa niż przed rokiem o 43 tys. tj. 0,27%. Aktywnych zawodowo było w końcu czerwca 16 837 tys. osób – około 9 tys. i 0,06% więcej niż przed rokiem.

W miesiącach letnich bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 965 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,7%. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 5,8% przy 990 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2021 - wykres

Zobacz też: bezrobocie rejestrowane w maju 2021

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.