Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2021

26.05.2021

Bezrobocie rejestrowane w kwietniu wyższe niż oczekiwane

Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1053,8 tys. osób i była o 24,6 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 88,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te okazały się nieco słabsze od oczekiwanych.

W kwietniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 84,6 tys. wobec 102,6 tys. w marcu i 99,9 tys. w kwietniu roku ubiegłego. Jednoczenie w kwietniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 109,2 tys. osób wobec 123,7 tys. w marcu oraz 43,6 tys. w kwietniu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni kwietnia 110,1 tys. wobec 117,9 tys. w marcu i 58,2 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 6,3% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w marcu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,5 pkt proc. wyższa niż przed rokiem. W czterech poprzednich miesiącach stopa była wyższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc. Obecna jednak zmiana wynika głównie z wejścia w echo wysokiej, niekorzystnej bazy sprzed roku.

Kwiecień zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną  począwszy od marca. Silny jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, jednak skala poprawy tak w marcu jak i kwietniu była słabsza od typowej (typowo obserwowany jest w kwietniu spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o około 30 – 40 tys. osób i stopy bezrobocia o 0,2 – 0,3 pkt proc.).  Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego). W tym roku istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. Trudną sytuację na rynku pracy łagodził nieco popyt w części branż przemysłowych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 673 tys. osób była w kwietniu niższa niż przed rokiem o 13 tys. tj. 0,08%. Aktywnych zawodowo było w końcu kwietnia 16 727 tys. osób – około 75 tys. i 0,5% więcej niż przed rokiem.

W miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 1 010 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6,0%. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,1% przy 1035 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2021 - wykres

Zobacz bezrobocie rejestrowane w marcu 2021

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.