Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2019

26.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 868,4 tys. osób i była o 8,7 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 93,4 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,2% okazała się niższa niż w czerwcu o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego nieco wzrosło, w czerwcu bowiem wynosiło 0,5 pkt proc.

Lipcowe wyniki są wciąż pod wpływem sezonowego spadku bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach wiosennych i letnich. Rośnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. Oczywiście szczyt spadku bezrobocia wywołany tym czynnikiem mamy już za sobą.

W tym roku stopa bezrobotnych może jeszcze nieznacznie obniżyć się do około 5,1% we wrześniu i październiku, przy liczbie bezrobotnych wynoszącej wtedy około 850 tys. W ostatnich miesiącach roku bezrobocie rośnie. W grudniu stopa bezrobocia wyniesie 5,3%, a liczba bezrobotnych zwiększy się do poziomu 890 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 832 tys. osób była w lipcu wyższa niż przed rokiem o 211 tys. tj. 1,3%. Aktywnych zawodowo było 16 700 tys. osób – około 117 tys. i jednocześnie 0,7% więcej niż przed rokiem.

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.