Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2021

24.08.2021

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 974,9 tys. osób i była o 18,5 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 54,6 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 974,9 tys. osób i była o 18,5 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 54,6 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych.

W lipcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 97,0 tys. wobec 84,1 tys. w czerwcu i 111,4 tys. w lipcu roku ubiegłego. Jednoczenie w lipcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 115,5 tys. osób wobec 117,4 tys. w czerwcu oraz 108,4 tys. w lipcu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lipca 122,4 tys. wobec 117,8 tys. w czerwcu i 105,9 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lipca 5,8% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w czerwcu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,3 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w czerwcu kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,2 pkt proc. W maju notowana była jeszcze nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc. Postępująca teraz poprawa wynika jednak głównie z wejścia w echo wysokiej, niekorzystnej bazy sprzed roku.

Lipiec zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną  począwszy od marca. Widocznym jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym. Skala poprawy w marcu i kwietniu była jednak słabsza od typowej. Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego). W tym roku istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. Począwszy od maja widoczne było odrabianie części z poprzednich opóźnień. Ponadto trudną sytuację na rynku pracy łagodził popyt na pracowników w części branż przemysłowych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 834 tys. osób była w lipcu niższa niż przed rokiem o 14 tys. tj. 0,09%. Aktywnych zawodowo było w końcu lipca 16 809 tys. osób – około 68 tys. i 0,41% mniej niż przed rokiem.

W najbliższych miesiącach bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 960 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,7%. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 5,8% przy 985 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

 

 

 

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.