Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2023

24.08.2023

Bezrobocie w końcu lipca 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 782,4 tys. osób i była o 1,1 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 27,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą.

W lipcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 102,1 tys. wobec 91,4 tys. w czerwcu i 103,5 tys. w lipcu roku 2022. Jednoczenie w lipcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 103,1 tys. osób wobec 110,2 tys. w czerwcu oraz 111,3 tys. w lipcu roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lipca 91,0 tys. wobec 102,5 tys. w czerwcu i 89,7 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lipca 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim jak w czerwcu. Poziom stopy bezrobocia w lipcu był zgodny z medianą prognoz rynkowych i naszą prognozą.

Lipiec to okres, w którym statystyki bezrobocia poprawiają się. Na rynek pracy działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie również oddziaływał.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 866 tys. osób była w lipcu wyższa niż przed rokiem o 95 tys. tj. 0,64%. Aktywnych zawodowo było w końcu lipca 15 648 tys. osób – około 67 tys. i 0,43% więcej niż przed rokiem.

Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy z przyczyn sezonowych poprawia się. Lokalne minimum dla bezrobocia rejestrowanego może wynieść około 4,9% – 5,0% dla stopy bezrobocia przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w okolicach 770 – 780 tys.

Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób.

bezrobocie

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.