Bezrobocie rejestrowane w listopadzie 2019 r.

23.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 849,6 tys. osób i była o 9,1 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 100,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1% okazała się wyższa niż w październiku o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego nieco zmalało (w październiku wynosiło 0,7 pkt proc.).

Listopadowe wyniki są już z reguły pod mocnym wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Gaśnie bowiem wtedy zapotrzebowania na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. W tym roku w listopadzie nastąpił jedynie niewielki wzrost bezrobocia. Grudzień, styczeń i luty przyniosą typowe dla tego okresu kolejne już poważniejsze wzrosty bezrobocia. Pierwszej poprawy wypatrywać możemy w marcu.

Na zakończenie grudnia tego roku stopa bezrobocia wyniesie 5,3%, a liczba bezrobotnych zwiększy się do poziomu 885 tys. osób. W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie zaś 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 840 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 810 tys. osób była w listopadzie wyższa niż przed rokiem o 84 tys. tj. 0,5%. Aktywnych zawodowo było 16 660 tys. osób – około 17 tys. i jednocześnie 0,1% mniej niż przed rokiem.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.