Bezrobocie rejestrowane w listopadzie 2020

23.12.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1025,7 tys. osób i była o 7,3 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 176,1 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze od oczekiwanych.

W listopadzie liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 97,1 tys. wobec 115,1 tys. w październiku i 122,5 tys. w listopadzie roku ubiegłego. Jednoczenie w listopadzie z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 89,7 tys. osób wobec 120,5 tys. w październiku oraz 113,4 tys. w listopadzie roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni listopada 81,7 tys. wobec 100,5 tys. w październiku i 90,9 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu listopada 6,1% okazała się być taka sama jak w pięciu poprzednich miesiącach. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Listopad zazwyczaj przynosi lekkie pogorszenie w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku ze znikaniem typowego dla okresu wiosny i lata podwyższonego popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Osoby tracące zajęcie sezonowe zgłaszają się do rejestrów bezrobotnych. Działo się tak również w roku bieżącym. Dodatkowo na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 789 tys. osób była w listopadzie niższa niż przed rokiem o 20,2 tys. tj. 0,1%. Aktywnych zawodowo było w końcu listopada 16 815 tys. osób – około 156 tys. i 0,9% więcej niż przed rokiem. Zwraca uwagę, że szacunki te prezentują się lepiej od robionych przed miesiącem, zwłaszcza w zakresie kalkulacji liczby pracujących.

Dane za ostatnie miesiące wskazują na to, że system sprawozdawczości rejestrów bezrobocia nieco słabiej niż niegdyś odzwierciedla faktyczną sytuację na rynku pracy. Część pracujących popadając w kłopoty najwyraźniej nie zgłasza się do rejestrów bezrobocia. Nie jest to oczywiście wprost wina rejestrów i systemu monitorowania bezrobocia rejestrowanego. Raczej jest to zmiana mentalna pracujących i postępujące w nich przekonanie, że w razie kłopotów z zatrudnieniem wpisanie się do rejestru bezrobocia generuje więcej kłopotów niż przynosi pożytków.

Przełom roku przynosi typowo sezonowy wzrost bezrobocia związany ze spadkiem popytu na prace sezonowe. W konsekwencji w grudniu bezrobocie może wyraźniej wzrosnąć. Na koniec roku oczekujemy stopy bezrobocia na poziomie 6,3% i liczby bezrobotnych sięgającej 1061 tys. osób. Lokalny szczyt bezrobocia przypadnie najprawdopodobniej na luty i marzec – ze stopą bezrobocia w okolicach 6,7% i liczbą zarejestrowanych bezrobotnych sięgającą 1130 tys. osób. W następnych miesiącach bezrobocie rejestrowane powinna spadać do około 6,0% jesienią. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,1% przy 1030 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

 

bezrobocie 11.2020

 

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: zatrudnienie i płace

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.