• A A A

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2019

04.02.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1016,7 tys. osób i była o 6,4 tys. osób mniejsza niż w końcu stycznia oraz o 110,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się taka sama jak w styczniu i jednocześnie o 0,7 pkt. proc. niższa niż przed rokiem.

Analizując dane o bezrobociu w lutym należy mieć na uwadze że z przyczyn sezonowych bezrobocie w pierwszych miesiącach roku jest najwyższe. Jest to głównie związane z brakiem popytu na pracowników sezonowych w budownictwie i rolnictwie i niższym niż w lecie popycie na pracowników w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego.

W miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie ulega istotnej korekcie. W tym roku stopa bezrobotnych może obniżyć się do około 5,1% we wrześniu, przy liczbie bezrobotnych wynoszącej wtedy 850 tys. W ostatnich miesiącach roku bezrobocie będzie nieco wyższe.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 651 tys. osób była większa niż przed rokiem o 208 tys. tj. 1,3%. Aktywnych zawodowo było 16 667 tys. osób – około 98 tys. i jednocześnie 0,6% więcej niż przed rokiem.