Bezrobocie rejestrowane w lutym 2021

23.03.2021

Bezrobocie rejestrowane w miesiącach wiosennych i letnich powinno systematycznie spadać

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1099,5 tys. osób i była o 9,1 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 179,6 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były zbliżone do oczekiwanych.

W lutym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 101,6 tys. wobec 115,1 tys. w styczniu i 116,3 tys. w lutym roku ubiegłego. Jednoczenie w lutym z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 92,4 tys. osób wobec 71,2 tys. w styczniu oraz 118,7 tys. w lutym roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lutego 105,4 tys. wobec 101,4 tys. w styczniu i 112,7 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lutego 6,5% była taka sama jak w styczniu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach.

Luty zazwyczaj przynosi lekkie pogorszenie w statystykach bezrobocia. Osoby tracące w przełomie jesieni i zimy zajęcia sezonowe (budownictwo, rolnictwo, usługi turystyczne) w początku kolejnego roku zgłaszają się do rejestrów bezrobotnych. W początku roku więcej też osób traci pracę w wyniku dopasowywania stanów osobowych w firmach do aktualnych możliwości i poziomu zamówień. Działo się tak również w roku bieżącym. Dodatkowo na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż. Prawdopodobnie też w lutym wciąż odczuwalne było obniżenie aktywności gospodarczej w części branż związane z trudniejszymi niż przed dwunastoma miesiącami warunkami meteorologicznymi (mniejsze zamówienia, problemy z logistyką, niemożność wykonywania części prac).

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 815 tys. osób była w lutym niższa niż przed rokiem o 10 tys. tj. 0,07%. Aktywnych zawodowo było w końcu lutego 16 915 tys. osób – około 190 tys. i 1,1% więcej niż przed rokiem.

Przełom roku przynosi typowo sezonowy wzrost bezrobocia związany ze spadkiem popytu na prace sezonowe. Mamy obecnie lokalny szczyt bezrobocia przypadający zazwyczaj na luty lub marzec. W miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 6,0% jesienią. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,1% przy 1040 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2021 - wykres

 

Zobacz artykuł: bezrobocie rejestrowane w styczniu 2021

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.