Bezrobocie rejestrowane w maju 2019

27.06.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 906,0 tys. osób i była o 32,3 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 96,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,4% okazała się niższa niż w kwietniu o 0,2 pkt proc. i jednocześnie o 0,7 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego utrzymuje się na tym samym poziomie od pięciu miesięcy.

Analizując dane o bezrobociu w maju należy mieć na uwadze, że z przyczyn sezonowych bezrobocie w pierwszych miesiącach roku jest najwyższe, począwszy zaś od marca zaczyna spadać. Jest to głównie związane z notowanym w przełomie roku niższym popytem na pracowników sezonowych w budownictwie i rolnictwie i niższym niż latem popytem na pracowników w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego. Począwszy od marca zatrudnienie sezonowe zaczyna rosnąć.

W miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie ulega istotnej korekcie. W tym roku stopa bezrobotnych może obniżyć się do około 5,1% we wrześniu i październiku, przy liczbie bezrobotnych wynoszącej wtedy 855 tys. W ostatnich miesiącach roku bezrobocie rośnie. W grudniu stopa bezrobocia wyniesie 5,2%, a liczba bezrobotnych zwiększy się do ok. 880 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 872 tys. osób była wyższa niż przed rokiem o 444 tys. tj. 2,9%. Aktywnych zawodowo było 16 770 tys. osób – około 348 tys. i jednocześnie 2,1% więcej niż przed rokiem.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.