Bezrobocie rejestrowane w maju 2021

24.06.2021

Bezrobocie rejestrowane okazało się niższe od oczekiwań rynkowych

Bezrobocie rejestrowane w maju 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,7 tys. osób i była o 27,1 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 15,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te okazały się nieco lepsze od oczekiwanych.

W maju liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 85,3 tys. wobec 84,6 tys. w kwietniu i 105,4 tys. w maju roku ubiegłego. Jednoczenie w maju z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 112,3 tys. osób wobec 109,2 tys. w kwietniu oraz 59,5 tys. w maju roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni maja 114,8 tys. wobec 110,1 tys. w kwietniu i 75,6 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu maja 6,1% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w kwietniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem. W kwietniu nadwyżka stopy nad tą sprzed roku wynosiła jeszcze 0,5 pkt proc., a w pięciu poprzednich miesiącach stopa była wyższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc. Poprawa wynika jednak głównie z wejścia w echo wysokiej, niekorzystnej bazy sprzed roku.

Maj zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną począwszy od marca. Silnym jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, jednak skala poprawy tak w marcu jak i kwietniu była słabsza od typowej. Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego). W tym roku istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. W maju część z poprzednich opóźnień została nadrobiona. Ponadto trudną sytuację na rynku pracy łagodził popyt na pracowników w części branż przemysłowych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 804 tys. osób była w maju niższa niż przed rokiem o 46 tys. tj. 0,29%. Aktywnych zawodowo było w końcu maja 16 831 tys. osób – około 31 tys. i 0,2% mniej niż przed rokiem.

W miesiącach letnich bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 1 000 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,9%. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,0% przy 1020 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Bezrobocie rejestrowane w maju 2021 - wykres

Zobacz też: bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2021

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.