Bezrobocie rejestrowane w marcu 2020 r.

27.04.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 909,4 tys. osób i była o 10,5 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 75,3 tys. osób niższa niż przed rokiem.

W marcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 98,6 tys. wobec 116,3 tys. w lutym i 123,6 tys. w marcu roku ubiegłego. Jednoczenie w marcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 109,0 tys. osób wobec 118,7 tys. w lutym oraz 155,5 tys. w marcu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni marca 77,6 tys. wobec 112,7 tys. w lutym i 128,9 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 5,4% okazała się być o 0,1 pkt. proc niższa niż w lutym i jednocześnie o 0,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego obniżyło się z 0,6 pkt. proc. do 0,5 pkt. proc.

Marzec zazwyczaj przynosi istotną poprawę w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z początkiem typowego dla okresu wiosny i lata wzrostu popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Tegoroczne wyniki są już jednak zaburzone perturbacjami związanymi z wpływem koronawirusa.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 931 tys. osób była w marcu wyższa niż przed rokiem o 226 tys. tj. 1,4%. Aktywnych zawodowo było 16 840 tys. osób – około 151 tys. i 0,9% więcej niż przed rokiem.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.