• A A A

Bezrobocie rejestrowane w marcu 2021

26.04.2021

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 6,4% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lutym

Bezrobocie rejestrowane w marcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1078,4 tys. osób i była o 21,1 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 169,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były zbliżone do oczekiwanych.

W marcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 102,6 tys. wobec 101,6 tys. w lutym i 98,6 tys. w marcu roku ubiegłego. Jednoczenie w marcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 123,7 tys. osób wobec 92,4 tys. w lutym oraz 109,0 tys. w marcu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni marca 117,9 tys. wobec 105,4 tys. w lutym i 77,6 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 6,4% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lutym. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, podobnie jak w czterech poprzednich miesiącach.

Marzec zazwyczaj przynosi wyraźną poprawę w statystykach bezrobocia. Widocznym bowiem okazuje się wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, jednak skala poprawy była słabsza od typowej (typowo obserwowany jest spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o około 30 – 50 tys. osób i stopy bezrobocia o 0,2 – 0,4 pkt proc.).  Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego). W marcu istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. Trudną sytuację na rynku pracy łagodził nieco popyt w części branż przemysłowych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 772 tys. osób była w marcu niższa niż przed rokiem o 160 tys. tj. 1,0%. Aktywnych zawodowo było w końcu marca 16 850 tys. osób – około 10 tys. i 0,1% więcej niż przed rokiem.

W miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 1 010 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6,0%. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,1% przy 1035 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Bezrobocie rejestrowane w marcu 2021 - wykres

Zobacz bezrobocie rejestrowane w lutym 2021

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.