• A A A

Bezrobocie rejestrowane w marcu 2023

26.04.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 846,9 tys. osób i była o 17,9 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 55,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

W marcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 111,1 tys. wobec 107,9 tys. w lutym i 111,8 tys. w marcu roku 2022. Jednoczenie w marcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 129,0 tys. osób wobec 100,8 tys. w lutym oraz 131,5 tys. w marcu roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni marca 96,9 tys. wobec 94,0 tys. w lutym i 140,7 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 5,4% była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w lutym. Poziom stopy bezrobocia w marcu był zgodny z medianą prognoz rynkowych i niższy niż w naszej prognozie.


Marzec to zazwyczaj początek okresu, w którym statystyki bezrobocia poprawiają się. Na rynek pracy zaczyna bowiem działać pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie działał coraz mocniej.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 836 tys. osób była w marcu wyższa niż przed rokiem o 185 tys. tj. 1,26%. Aktywnych zawodowo było w końcu marca 15 683 tys. osób – około 130 tys. i 0,84% więcej niż przed rokiem.

Z końcem zimy kończy się też okres szczególnie trudny dla rynku pracy. Wiosną i latem sytuacja z przyczyn sezonowych powinna oprawiać się. Być może jednak w roku bieżącym nieco słabiej niż zazwyczaj, ze względu na czasowe osłabienie koniunktury. Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.