Bezrobocie rejestrowane w październiku 2020 r.

25.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1018,4 tys. osób i była o 5,3 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 177,9 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze od oczekiwanych.

W październiku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 115,1 tys. wobec 131,4 tys. we wrześniu i 137,0 tys. w październiku roku ubiegłego. Jednoczenie w październiku z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 120,5 tys. osób wobec 135,6 tys. we wrześniu oraz 147,6 tys. w październiku roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni października 100,5 tys. wobec 111,5 tys. we wrześniu i 111,3 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 6,1% okazała się być taka sama jak w czterech poprzednich miesiącach. Jednocześnie okazała się być ona o 1,1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Październik zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekką poprawę w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z utrzymywaniem się typowego dla okresu wiosny i lata podwyższonego popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, mimo poważnych obaw związanych z wpływem koronawirusa na gospodarkę. Na koniec lata i początek jesieni miała bowiem przypaść spora fala napływu do bezrobocia osób które wypowiedzenia dostały wiosną (ale obowiązywał w ich przypadku trzymiesięczny okres wypowiedzenia). Październik mógł też przynieść pierwsze dostosowania do nadejścia drugiej fali pandemii.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 677 tys. osób była w październiku niższa niż przed rokiem o 293 tys. tj. 1,8%. Aktywnych zawodowo było w końcu października 16 695 tys. osób – około 115 tys. i 0,7% mniej niż przed rokiem. Dane za październik wskazują na to, że system sprawozdawczości rejestrów bezrobocia nieco słabiej niż niegdyś odzwierciedla faktyczną sytuację na rynku pracy. Część pracujących popadając w kłopoty najwyraźniej nie zgłasza się do rejestrów bezrobocia i jest pośrednio widoczna jako rzesza osób zasilających grupę przyjmowana jako bierni zawodowo. Nie jest to oczywiście wprost wina rejestrów i systemu monitorowania bezrobocia rejestrowanego. Raczej jest to zmiana mentalna pracujących i postępujące w nich przekonanie, że w razie kłopotów z zatrudnieniem wpisanie się do rejestru bezrobocia generuje więcej kłopotów niż przynosi pożytków.

Miesiące jesieni przynoszą typowo sezonowy wzrost bezrobocia związany ze spadkiem popytu na prace sezonowe. W konsekwencji do końca roku bezrobocie może stopniowo rosnąć. Na koniec grudnia oczekujemy stopy bezrobocia na poziomie 6,4% i liczby bezrobotnych sięgającej 1065 tys. osób.


Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.