Bezrobocie rejestrowane w październiku 2021

25.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2021

bezrobocie

Bezrobocie w końcu października.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 910,9 tys. osób i była o 23,8 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 107,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwanych.

W październiku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 107,0 tys. wobec 114,1 tys. we wrześniu i 115,1 tys. w październiku roku ubiegłego. Jednoczenie w październiku z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 130,7 tys. osób wobec 140,3 tys. we wrześniu oraz 120,5 tys. w październiku roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni października 121,0 tys. wobec 124,2 tys. we wrześniu i 100,5 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 5,5% była o 0,1 pkt proc. niższa niż we wrześniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż we wrześniu kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,5 pkt proc. W maju notowana była jeszcze nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc. Postępująca teraz poprawa wynika jednak w części z wejścia w echo wysokiej – niekorzystnej, bazy sprzed roku.

Październik zazwyczaj nie przynosi już wyraźnej kontynuacji poprawy w statystykach bezrobocia, widocznej  począwszy od marca. Dodatkowy popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych zaczyna już bowiem wygasać. W październiku zauważalny jest jednak powakacyjny ruch w zatrudnianiu pracowników w tym absolwentów. Działo się tak również w roku bieżącym.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 651 tys. osób była w październiku niższa niż przed rokiem o 26 tys. tj. 0,16%. Aktywnych zawodowo było w końcu października 16 562 tys. osób – około 133 tys. i 0,80% mniej niż przed rokiem.

W najbliższych miesiącach, wraz z wchodzeniem w okres jesienny i powakacyjny, bezrobocie rejestrowane może wzrastać. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 5,7% przy 950 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Lokalny szczyt bezrobocia osiągnięty będzie prawdopodobnie w lutym, kiedy to stopa bezrobocia wyniesie 6,1%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1025 tys. osób.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.