• A A A

Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2021

23.02.2021

Bezrobocie w styczniu zbliżone do oczekiwań rynkowych

Bezrobocie rejestrowane w styczniu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1090,4 tys. osób i była o 44,0 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 168,2 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były zbliżone do oczekiwanych.

W styczniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 115,1 tys. wobec 105,4 tys. w grudniu i 154,6 tys. w styczniu roku ubiegłego. Jednoczenie w styczniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 71,2 tys. osób wobec 84,7 tys. w grudniu oraz 98,8 tys. w styczniu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni stycznia 101,4 tys. wobec 81,3 tys. w grudniu i 121,1 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 6,5% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż w grudniu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, podobnie jak dwóch poprzednich miesiącach.

Styczeń zazwyczaj przynosi wyraźne pogorszenie w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku ze znikaniem typowego dla okresu wiosny i lata podwyższonego popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Osoby tracące zajęcie sezonowe zgłaszają się do rejestrów bezrobotnych. W początku roku więcej osób traci pracę w wyniku dopasowywania stanów osobowych w firmach do aktualnych możliwości i poziomu zamówień. Działo się tak również w roku bieżącym. Dodatkowo na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż. Prawdopodobnie też odczuwalne było obniżenie aktywności gospodarczej części branż związane z trudniejszymi niż w grudniu i styczniu roku poprzedniego warunkami meteorologicznymi (mniejsze zamówienia, problemy z logistyką, niemożność wykonywania części prac).

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 685 tys. osób była w styczniu niższa niż przed rokiem o 160 tys. tj. 1,0%. Aktywnych zawodowo było w końcu stycznia 16 775 tys. osób – około 8 tys. i 0,05% więcej niż przed rokiem.

Przełom roku przynosi typowo sezonowy wzrost bezrobocia związany ze spadkiem popytu na prace sezonowe. Lokalny szczyt bezrobocia przypadnie najprawdopodobniej na luty i marzec – ze stopą bezrobocia w okolicach 6,5% i liczbą zarejestrowanych bezrobotnych sięgającą 1100 tys. osób. W następnych miesiącach bezrobocie rejestrowane powinna spadać do około 6,0% jesienią. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,1% przy 1040 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Bezrobocie rejestrowane w styczniu - wykres

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.