Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2019

23.10.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 851,2 tys. osób i była o 14,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 96,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1% okazała się niższa niż w sierpniu o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego pozostało na tym samym poziomie (w sierpniu również wynosiło 0,6 pkt proc.).

Wrześniowe wyniki są wciąż pod wpływem sezonowego spadku bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach wiosennych i letnich. Rośnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. Od października możemy spodziewać się już stopniowego wzrostu bezrobocia. W ostatnich miesiącach roku bezrobocie rośnie. W grudniu stopa bezrobocia wyniesie 5,3%, a liczba bezrobotnych zwiększy się do poziomu 890 tys. osób. W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie zaś 4,9% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 830 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 839 tys. osób była we wrześniu wyższa niż przed rokiem o 165 tys. tj. 1,1%. Aktywnych zawodowo było 16 690 tys. osób – około 69 tys. i jednocześnie 0,4% więcej niż przed rokiem.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.