Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2020 r.

23.10.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1023,7 tys. osób i była o 4,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 172,5 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze od oczekiwanych.

We wrześniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 131,4 tys. wobec 99,2 tys. w sierpniu i 137,5 tys. we wrześniu roku ubiegłego. Jednoczenie we wrześniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 135,6 tys. osób wobec 100,7 tys. w sierpniu oraz 151,8 tys. we wrześniu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni września 111,5 tys. wobec 96,4 tys. w sierpniu i 110,6 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 6,1% okazała się być taka sama jak w trzech poprzednich miesiącach. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Wrzesień zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekką poprawę w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z utrzymywaniem się typowego dla okresu wiosny i lata podwyższonego popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, mimo poważnych obaw związanych z wpływem koronawirusa na gospodarkę. Na koniec lata miała bowiem przypaść spora fala napływu do bezrobocia osób które wypowiedzenia dostały wiosną (ale obowiązywał w ich przypadku trzymiesięczny okres wypowiedzenia).

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 758 tys. osób była we wrześniu niższa niż przed rokiem o 81 tys. tj. 0,5%. Aktywnych zawodowo było w końcu sierpnia 16 782 tys. osób – około 92 tys. i 0,5% więcej niż przed rokiem. Dane za wrzesień są nieco lepsze od oczekiwanych.

Miesiące jesieni przynoszą typowo sezonowy wzrost bezrobocia związany ze spadkiem popytu na prace sezonowe. W konsekwencji do końca roku bezrobocie może stopniowo rosnąć. Na koniec grudnia oczekujemy stopy bezrobocia na poziomie 6,5% i liczby bezrobotnych sięgającej 1085 tys. osób.

 

Kontakt:

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.