Bezrobocie w grudniu - niższe niż przed rokiem. GUS opublikował dane

26.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 895,2 tys. osób i była o 3,6 tys. osób niższa niż w końcu listopada oraz o 151,2 tys. osób niższa niż przed rokiem

Dane GUS okazały się lepsze od naszej prognozy.

W grudniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 101,4 tys. wobec 101,1 tys. w listopadzie i 105,4 tys. w grudniu roku 2020. Jednoczenie w grudniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 105,0 tys. osób wobec 113,2 tys. w listopadzie oraz 84,7 tys. w grudniu roku 2020. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni grudnia 97,0 tys. wobec 113,6 tys. w listopadzie i 81,3 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu grudnia 5,4% była taka sama jak w listopadzie. Jednocześnie okazała się być ona o 0,9 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w listopadzie  kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,7 pkt proc. Wypada przypomnieć, że w maju notowana była jeszcze nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc. Postępująca teraz poprawa wynika jednak w części z wejścia w echo wysokiej – niekorzystnej, bazy sprzed roku.

Grudzień zazwyczaj przynosi wyraźne pogorszenie w statystykach bezrobocia. Jest to związane z dwoma tendencjami. Po pierwsze gaśnie silny w okresie wiosny i lata popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Po drugie firmy w przełomie roku często dopasowują stan zatrudnienia do poziomu portfela zamówień jaki mają na rok następny i czasem stosują redukcje zatrudnienia (ten proces w statystykach widoczny jest w miesiącach od grudnia do lutego). Zmniejszenie więc liczby zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu i towarzyszące temu utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie notowanym w listopadzie trzeba traktować jako asezonowe pozytywne zaskoczenie.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 683 tys. osób była w grudniu wyższa niż przed rokiem o 120 tys. tj. 0,77%. Aktywnych zawodowo było w końcu grudnia 16 578 tys. osób – około 32 tys. i 0,19% mniej niż przed rokiem.

W najbliższych miesiącach, wraz z silniejszym wchodzeniem w okres zimowy, bezrobocie rejestrowane może wzrastać. Lokalne maksimum oczekiwane jest tu dla lutego ze stopą bezrobocia prognozowaną na 5,7% przy 950 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Wiosna i lato przyniosą sezonową poprawę. Lokalne minimum bezrobocia w roku 2022 oczekiwane jest w październiku przy stopie bezrobocia na poziomie 4,9% i liczbie bezrobotnych 815 tys. osób. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób.

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.