Bezrobocie w lutym wyniosło 5,5% - o 1,1 pkt proc. mniej niż przed rokiem

23.03.2022

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2022

Bezrobocie w lutym 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 921,8 tys. osób i była o 5,3 tys. osób niższa niż w końcu stycznia oraz o 177,7 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

W lutym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 92,9 tys. wobec 114,5 tys. w styczniu i 101,6 tys. w lutym roku 2021. Jednoczenie w lutym z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 98,3 tys. osób wobec 82,6 tys. w styczniu oraz 92,4 tys. w lutym roku 2021. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lutego 117,9 tys. wobec 115,8 tys. w styczniu i 105,4 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lutego 5,5% była taka sama jak w styczniu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w styczniu  kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc. Tymczasem jeszcze w maju 2021 notowana była nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc. Postępująca teraz poprawa wynika jednak w części z wejścia w echo wysokiej – wciąż niekorzystnej, bazy sprzed roku.

Luty zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Jest to związane z dwoma tendencjami. Po pierwsze nie ma silnego w okresie wiosny i lata popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Po drugie firmy w przełomie roku często dopasowują stan zatrudnienia do poziomu portfela zamówień jaki mają na rok następny i czasem stosują redukcje zatrudnienia (ten proces w statystykach widoczny jest w miesiącach od grudnia do lutego). Zmniejszenie więc liczby zarejestrowanych bezrobotnych w lutym i towarzyszące temu utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie notowanym w styczniu trzeba traktować jako asezonowe pozytywne zaskoczenie.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 838 tys. osób była w lutym wyższa niż przed rokiem o 279 tys. tj. 1,79%. Aktywnych zawodowo było w końcu lutego 16 760 tys. osób – około 101 tys. i 0,61% więcej niż przed rokiem.

W najbliższych miesiącach, wraz z wchodzeniem w okres wiosenny i letni bezrobocie rejestrowane będzie systematycznie spadać. Lokalne minimum oczekiwane jest tu dla października ze stopą bezrobocia prognozowaną na 4,8% przy 810 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób.

 

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.