Bezrobocie we wrześniu 2023 - niezmiennie na poziomie 5%. Najnowsze dane GUS

24.10.2023

Prognozowana na koniec roku stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób

bezrobocie

 

Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2023 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 776,0 tys. osób i była o 6,5 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 25,7 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

Stopa bezrobocia na poziomie 5%

We wrześniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 117,4 tys. wobec 103,3 tys. w sierpniu i 132,6 tys. we wrześniu roku 2022. Jednoczenie we wrześniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 123,9 tys. osób wobec 103,2 tys. w sierpniu oraz 137,8 tys. we wrześniu roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni września 91,7 tys. wobec 95,2 tys. w sierpniu i 99,5 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w sierpniu (-0,2 pkt proc.). Poziom stopy bezrobocia we wrześniu był zgodny z medianą prognoz rynkowych i naszą prognozą.

Wrzesień to okres, w którym statystyki bezrobocia stabilizują się na dobrym poziomie, a czasem wciąż jeszcze poprawiają się. Na rynek pracy wciąż działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Pojawiają się też liczniejsze zatrudnienia tegorocznych absolwentów. W kolejnych miesiącach czynniki te będą nieco już słabiej oddziaływać.

Liczba pracujących we wrześniu, niższa niż przed rokiem o 173,9 tys. tj. 1,17%

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 744 tys. osób była we wrześniu niższa niż przed rokiem o 173,9 tys. tj. 1,17%. Aktywnych zawodowo było w końcu września 15 520 tys. osób – około 200 tys. i 1,27% mniej niż przed rokiem.

Jak co roku w październiku, przy publikacji danych za wrzesień, GUS zaprezentował korektę wcześniejszych danych o stopie bezrobocia. Wynika ona z lepszego niż wcześniej oszacowania liczby pracujących. Zazwyczaj dotyczy ona miesięcy począwszy od grudnia roku poprzedniego. Tym razem skorygowano dane jedynie dla trzech miesięcy – podwyższając w nich stopę bezrobocia o 0,1 pkt proc. Były to odpowiednio: luty, kwiecień i czerwiec.

Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy z przyczyn sezonowych poprawia się. Obecnie mamy lokalne minimum dla bezrobocia rejestrowanego.

Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób.

 

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz dane >>> bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.