Bilans płatniczy w czerwcu 2020 r.

13.08.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w czerwcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 2 842 mln EUR wobec również nietypowej nadwyżki z maja sięgającej 2 321 mln EUR oraz tej sprzed roku na poziomie 10 mln EUR.

Nadwyżka czerwcowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie towarowej (2 666 mln EUR wobec 1 389 mln EUR w maju) oraz dodatnim wyniku w wymianie usług (1 375 mln EUR wobec 1 570 mln EUR w maju) Doskonały wynik maja to również efekt osiągnięcia ponownie nietypowego – bo raczej umiarkowanego – deficytu w dochodach pierwotnych (-1 212 mln EUR, wobec -421 mln EUR z maja). Zazwyczaj w czerwcu należy tu oczekiwać deficytu sięgającego 2,0 – 2,5 mld EUR. W dochodach wtórnych zanotowana została niewielka nadwyżka (zmiana z ujemnych -217 mln EUR w maju na dodatnie 13 mln EUR w czerwcu).

Eksport o 3% wyższy niż przed rokiem

Doskonale prezentowały się obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w czerwcu 18 689 mln EUR był wyższy od majowego o 18,3% i równocześnie okazał się o 3,0% wyższy niż przed rokiem. W maju roczna dynamika sprzedaży była ujemna i wynosiła -19,3% a w kwietniu -29,1%. Poziom eksportu okazał się wyraźnie wyższy od prognozowanego. Obawy o wciąż silne skutki  wpływu na sprzedaż zamieszania z koronawirusem powodowały, że oczekiwano niższego poziomu sprzedaży – w okolicach 17 mld EUR. Osiągnięcie zaś dodatniej rocznej dynamiki w eksporcie wydawało się nieosiągalne jeszcze przez wiele miesięcy. Import towarów w czerwcu w kwocie 16 023 mln EUR był o 11,2% wyższy od notowanego w maju i o 10,7% niższy niż przed rokiem (w maju roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -27,4%, a w kwietniu -28,1%). Wyraźnie niższe od typowych były obroty w usługach. Eksport usług wynosząc 3 625 mln EUR wobec 3 438 mln EUR w maju był o około 1800 mln EUR niższy od ubiegłorocznego, podobnie jak import usług, który wyniósł w czerwcu 2250 mln EUR wobec 1 868 mln EUR w maju i był niższy niż przed rokiem o blisko 900 mln EUR.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po czerwcu okazało się dodatnie i  wyniosło 11 952 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +2,26% PKB Polski. Po maju saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 9 120 mln EUR, tj. 1,73% PKB Polski.

Czerwiec przyniósł odpływ inwestycji

Czerwiec przyniósł odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -889 mln EUR (wobec 155 mln EUR napływu w maju i wobec głębokiego odpływu z czerwca ubiegłego roku w kwocie -3 044 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -1 620 mln EUR (wobec ich napływu w maju na poziomie 676 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 188 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 9,61 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 16,80 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 7,19 mld EUR. Jest to jednak głównie wynik perturbacji z kwietnia, będącego wszak na światowych rynkach bardzo szczególnym miesiącem. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako głęboko niepokojący, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (11,95 mld EUR).

Czerwcowe wyniki okazały się wyraźnie lepsze niż należało się obawiać ze względy na zamieszanie spowodowane pojawieniem się koronawirusa.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.