Bilans płatniczy w czerwcu 2021

13.08.2021

Czerwcowe wyniki okazały się dobre – nadwyżka w bilansie obrotów bieżących, oparta na nadwyżkach w wymianie usług i towarów oraz dodatnie saldo w napływie kapitałów.

Bilans płatniczy w marcu 2021
Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w czerwcu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 281 mln EUR wobec nadwyżki z maja sięgającej 129 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 3 333 mln EUR.

Nadwyżka czerwcowa okazała się nieco mniejsza niż oczekiwano. Oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 036 mln EUR wobec 1 829 mln EUR w maju) oraz w wymianie towarowej (761 mln EUR wobec 185 mln EUR w maju). Jednocześnie typowo notowano wzrost deficytu w dochodach pierwotnych (-2 158 mln EUR wobec deficytu z maja na poziomie – 1 657 mln EUR) oraz deficyt w dochodach wtórnych (-358 mln EUR, wobec poprzednich -228 mln EUR).

Wciąż bardzo dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Czerwiec zazwyczaj przynosi wzrost aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel i firmy gromadzą zapasy towarów i komponentów do dalszej produkcji – potrzebnych w okresie letnim, kiedy to część z dostawców wstrzymuje prace na czas urlopów i przeglądów linii technologicznych. Obroty są więc lepsze zwłaszcza na tle tych po korektach z kwietnia i maja.

Eksport towarów wynosząc w czerwcu 23 680 mln EUR był wyższy od majowego o 4,6%, w dodatku okazał się o 23,9% wyższy niż przed rokiem (w maju roczna dynamika eksportu była na poziomie 41,7%). Oczywiście aktualny poziom rocznej dynamiki eksportu (i notowany tu w czerwcu spadek) ściśle związany jest z wyjątkowo niską bazą sprzed roku w  maju i odreagowaniem w czerwcu. Poziom eksportu w czerwcu bieżącego roku był zgodny z naszą prognozą i nieco wyższy od średnio oczekiwanego przez rynek. Dla wszystkich lubiących rekordy wypada dodać, że po czerwcu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 260,6 mld EUR co stanowiło odpowiednik 47,8% PKB. Import towarów w czerwcu w kwocie 22 919 mln EUR był o 2,1% wyższy od notowanego w maju i równocześnie o 36,3% wyższy niż przed rokiem (w maju roczna dynamika importu była na poziomie 53,7%). Wyniki importu okazały się wyraźnie niższe niż w naszych prognozach, były też niższe od średniej z prognoz rynkowych.

Eksport usług wyniósł 4 804 mln EUR wobec 4 581 mln EUR w maju. Import usług wyniósł w czerwcu 2 768 mln EUR wobec 2 752 mln EUR w maju. Eksport usług był o 5,7% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 10,5%. Niestety wyniki są wciąż wyraźnie niższe od tych notowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po czerwcu okazało się dodatnie i  wyniosło 12 560 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +2,30% PKB Polski. Po maju saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 15 612 mln EUR, tj. 2,88% PKB Polski.

Czerwiec przyniósł niewielkich rozmiarów odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający 475 mln EUR (wobec napływu z maja na poziomie 873 mln EUR i napływu z czerwca 2020 roku w kwocie 268 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 703 mln EUR (wobec ich odpływu w maja na poziomie 1 760 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie – 1 621 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 16,36 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 5,77 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 10,59 mld EUR. Jest to dobry wynik. W dodatku wypada pamiętać, iż równolegle notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (12,56 mld EUR).

Czerwcowe wyniki okazały się dobre – nadwyżka w bilansie obrotów bieżących, oparta na nadwyżkach w wymianie usług i towarów oraz dodatnie saldo w napływie kapitałów.

 

Zobacz bilans płatniczy w maju

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.