Bilans płatniczy w czerwcu 2023

14.08.2023

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 2 431 mln EUR wobec nadwyżki z maja sięgającej 1 479 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -273 mln EUR.

Czerwcowa nadwyżka okazała się pokaźna – większa nie tylko od oczekiwanej przeciętnie przez rynek, ale i większa od prognozowanej przez największych na rynku optymistów.

Dodatnie saldo w czerwcu było pochodną nadwyżek w: wymianie usług 4 143 mln EUR (wobec 3 358 mln EUR w maju) oraz w wymianie towarowej (1 029 mln EUR wobec nadwyżki z maja w wysokości 1 127 mln EUR). Przy czym pierwsza z wymienionych pozycji była oczekiwana, a zaskakującą okazała się druga (w wymianie towarowej oczekiwano mniejszej nadwyżki). Skalę nadwyżki w obrotach bieżących ograniczały ujemne salda w dochodach pierwotnych (-2 579 mln EUR wobec deficytu z maja na poziomie –2 814 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-162 mln EUR, wobec deficytu z maja -192 mln EUR).

Słabo prezentowały się obroty w handlu towarami. Czerwiec zazwyczaj przynosi stabilizację lub niewielkie wzrosty aktywności w wymianie międzynarodowej – po wysokim typowo maju. Handel szykuje się do dystrybucji artykułów rozchwytywanych w sezonie letnim, przedsiębiorstwa zaś przyspieszają z gromadzeniem zapasów przed letnimi przestojami części dostawców. Tym razem tak po stronie eksportu, jak i importu odnotowany został spadek. Eksport był nieznacznie niższy od oczekiwanego przez rynek i przez nas, import zaś wyraźnie słabszy.

 

Eksport towarów wynosząc w czerwcu 27 886 mln EUR był niższy od majowego o 1,2%, okazał się równocześnie o 1,7% wyższy niż przed rokiem (w maju roczna dynamika eksportu była na poziomie 3,3%). Poziom eksportu w czerwcu był nieco niższy od oczekiwanego przez rynek i przez nas. Po czerwcu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 334,3 mld EUR co stanowiło odpowiednik 47,2% PKB. Import towarów w czerwcu w kwocie 26 857 mln EUR był o 0,9% niższy od notowanego w maju i równocześnie o 5,8% niższy niż przed rokiem (w maju roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -6,3%). Wyniki importu okazały się wyraźnie niższe od prognozowanych przez rynek i przez nas.

Eksport usług w czerwcu wyniósł 8 990 mln EUR wobec 8 340 mln EUR w maju. Import usług wyniósł w czerwcu 4 847 mln EUR wobec 4 982 mln EUR w maju. Eksport usług był o 8,6% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 11,7%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po czerwcu okazało się dodatnie i wyniosło 997 mln EUR, co stanowiło odpowiednik 0,14% PKB Polski. Po maju saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -1 707 mln EUR, tj. -0,26% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą (i kolejną z rzędu) poprawę. Jeszcze w październiku 2022 ujemne saldo wyniosło -22 573 mln EUR co było odpowiednikiem aż -3,52% PKB. Dodatnie saldo obrotów bieżących (w ujęciu rocznym kroczącym) było o nas obserwowane ostatni raz w październiku 2021.

Czerwiec przyniósł odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -1 142 mln EUR (wobec napływu z maja na poziomie 916 mln EUR i napływu z czerwca 2022 roku w kwocie 2 271 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 1 033 mln EUR (wobec ich napływu z maja na poziomie 1 945 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 185 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 22,49 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 11,01 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 33,50 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (1,00 mld EUR).

Wyniki samego czerwca prezentują się bardzo dobrze, zwłaszcza nadwyżka w obrotach bieżących oparta o nadwyżkę zanotowaną nie tylko w usługach, ale i wymianie towarowej.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej też prezentują się bardzo dobrze. W obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym (po blisko dwuletniej przerwie) znów pojawiła się nadwyżka. W dodatku notowany jest wciąż silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.