Bilans płatniczy w grudniu 2019 r.

13.02.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w grudniu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 990 mln EUR wobec nadwyżki z listopada sięgającej 1 564 mln EUR oraz zanotowanego przed rokiem deficytu na poziomie -1 528 mln EUR. Nadwyżka (i to pokaźnych rozmiarów) nie jest czymś typowym w grudniu. Choć więc mniejsza niż w listopadzie, powinna być traktowana jako szczególnie korzystna.

Nadwyżka grudniowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 047 mln EUR wobec 2 365 mln EUR w listopadzie) oraz wciąż dodatnim wyniku w wymianie towarowej (224 mln EUR wobec 893 mln EUR w listopadzie). To właśnie nadwyżka w wymianie towarowej zrobiła największą niespodziankę w grudniu. Dla wyniku grudnia istotne było też spłycenie deficytu w dochodach pierwotnych (z -1 745 mln EUR w listopadzie do -1 259 mln EUR w grudniu). Mniej znacząca, choć niekorzystna okazała się zamiana nadwyżki w deficyt w dochodach wtórnych (z +51 mln EUR na -22 mln EUR).

Zgodnie z sezonem głęboko obniżały się obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w grudniu 17 220 mln EUR był niższy od listopadowego o 15,6% lecz równocześnie okazał się o 10,6% wyższy niż przed rokiem. W listopadzie roczna dynamika sprzedaży była ujemna i wynosiła -0,2%. Import towarów w grudniu w kwocie 16 996 mln EUR był o 12,9% niższy od notowanego w listopadzie i o 0,8% wyższy niż przed rokiem (w listopadzie roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -4,1%). Eksport prezentował się lepiej niż w prognozach dla grudnia (oczekiwano że sezonowy spadek okaże się głębszy), import zaś był wyraźnie niższy od prognozowanego.

W bieżącym roku mamy naprzemiennie bardzo dobre i bardzo złe wyniki przemysłu, a co za tym idzie i eksportu towarów. Jest to głównie związane z innym niż przed rokiem rozłożeniem dostępnego w poszczególnych miesiącach czasu pracy. Oczywiście w horyzoncie średnioterminowym odczuwalne jest też stopniowe spłycanie popytu ze strony naszych głównych partnerów handlowych.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po grudniu okazało się dodatnie i  wyniosło 5 902 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +1,12% PKB Polski. Po listopadzie saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 3 384 mln EUR, tj. 0,65% PKB Polski.

Grudzień przyniósł wyraźny odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -2 065 mln EUR (wobec 31 mln EUR napływu w listopadzie i wobec napływu z grudnia ubiegłego roku w kwocie -61 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -431 mln EUR (wobec ich odpływu w listopadzie na poziomie -952 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 10 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 8,97 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 11,55 mld. Mamy więc w naszych statystykach dość niecodzienną sytuację – łącznie notowany jest istotny odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy -2,58 mld EUR. Szczęściem kapitał nie musi pokrywać deficytu w obrotach bieżących – w ostatnich dwunastu miesiącach zanotowano bowiem w ich przypadku nadwyżkę (5,90 mld EUR).

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.