Bilans płatniczy w grudniu 2020

15.02.2021

Grudniowe wyniki bilansu płatniczego okazały się bardzo dobre

 

Bilans płatniczy

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w grudniu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 430 mln EUR wobec nadwyżki z listopada sięgającej 2 116 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 73 mln EUR.

Nadwyżka grudniowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (1 811 mln EUR wobec 2 689 mln EUR w listopadzie) oraz w wymianie towarowej (333 mln EUR wobec 1 872 mln EUR w listopadzie). Deficyt w dochodach pierwotnych zmniejszył się i pozostawał umiarkowany (-1 438 mln EUR, wobec -1 836 mln EUR z listopada). W dochodach wtórnych zanotowany został spory jak na tę pozycję deficyt (-276 mln EUR, choć wyraźnie już mniejszy wobec notowanego w poprzednim miesiącu sięgającego aż -609 mln EUR).

Doskonale prezentowały się obroty w handlu towarami. Sezonowa korekta okazała się tu bowiem płytka. Eksport towarów wynosząc w grudniu 19 814 mln EUR był niższy od listopadowego, o 14,2% lecz równocześnie okazał się o aż 14,8% wyższy niż przed rokiem. To już siódmy z rzędu miesiąc z dodatnią roczną dynamiką eksportu, a jednocześnie dziewiąty w 2020 roku. Wypada przypomnieć, że jeszcze w maju eksport był o 19,3% niższy niż przed rokiem, a w kwietniu nawet o 29,6%. Poziom eksportu okazał się wyższy od prognozowanego. Oczekiwano bowiem niższego poziomu sprzedaży – w okolicach 18,7-19,1 mld EUR. W całym roku 2020 eksport towarów wyniósł 232 443 mln EUR i okazał się mniejszy niż w roku 2019 jedynie o 0,2%.

Import towarów w grudniu w kwocie 19 481 mln EUR był o 8,2% niższy od notowanego w listopadzie lecz o 13,6% wyższy niż przed rokiem (w listopadzie roczna dynamika importu była na poziomie 5,3%, a w październiku ujemna -3,5%). Dane dotyczące grudniowego importu wskazują na kontynuowanie procesu odnawiania stanów magazynowych tak w handlu jak i w przedsiębiorstwach przemysłowych szykujących się do realizacji wyższych zamówień (wzrost zapasów materiałów, półproduktów i komponentów). W całym roku 2020 import towarów wyniósł 220 706 mln EUR i okazał się mniejszy niż w roku 2019 o 4,7%.

Kontynuowany jest też powrót do bardziej typowych poziomów eksportu i importu w zakresie usług. Eksport usług wynosząc 4 719 mln EUR wobec 5 648 mln EUR w listopadzie był już tylko o niespełna 250 mln EUR niższy od ubiegłorocznego. Import usług zaś, który wyniósł w grudniu 2 908 mln EUR wobec 2 959 mln EUR w listopadzie, był niższy niż przed rokiem o 512 mln EUR. W poprzednich miesiącach obroty w usługach tak po stronie eksportu jak i importu były wyraźniej niższe niż przed rokiem. W całym roku 2020 eksport usług wyniósł 57 879 mln EUR i okazał się mniejszy niż w roku 2019 o 7,3%. Import usług w całym roku 2020 wyniósł 33 884 mln EUR i okazał się mniejszy niż w roku 2019 o 12,7%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po grudniu okazało się dodatnie i  wyniosło 18 356 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,51% PKB Polski. Po listopadzie saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 17 999 mln EUR, tj. 3,44% PKB Polski.

Grudzień przyniósł duży odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -1 197 mln EUR (wobec napływu z listopada na poziomie 123 mln EUR i wobec odpływu z grudnia 2019 roku w kwocie -873 mln EUR). Jednocześnie zanotowano niewielki napływ inwestycji portfelowych sięgający 197 mln EUR (wobec ich rekordowego napływu w listopadzie na poziomie 7 246 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -413 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 8,65 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 10,50 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 1,85 mld EUR. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako nienajlepszy, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (18,36 mld EUR).

Grudniowe wyniki okazały się bardzo dobre. Nadwyżka w bilansie obrotów bieżących oparta na silnych nadwyżkach w wymianie towarowej i usług. Poziomy i dynamiki eksportu i importu towarów bardziej odpowiadające czasowi szybkiego rozwoju – nie zaś okresowi w którym gospodarkę światową zdemolowała pandemia.

Zobacz inne analizy makro

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka 
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.