Bilans płatniczy w grudniu 2023. Najnowsze dane NBP

13.02.2024

Bilans płatniczy grudnia 2023 z deficytem w wysokości -24 mln EUR wobec nadwyżki z listopada sięgającej 1 203 mln EUR

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w grudniu 2023

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt w wysokości -24 mln EUR wobec nadwyżki z listopada sięgającej 1 203 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -1 722 mln EUR.

Grudniowy deficyt okazała się zgodny ze średnią prognoz rynkowych i nieznacznie gorszy od wartości prognozowanej przesz nas. Wypada podkreślić, że rozrzut prognoz był tym razem spory, bo od deficytu -1 160 mln EUR, do nadwyżki w wysokości 987 mln EUR. Zazwyczaj grudzień przynosi głęboki sezonowy deficyt (jak było to choćby przed rokiem).

Niewielkie ujemne saldo w grudniu było wypadkową równoczesnych dość sporych nadwyżek i deficytów w poszczególnych składowych salda obrotów bieżących. Nadwyżki notowano w: wymianie usług 3 189 mln EUR (wobec 2 861 mln EUR w listopadzie) oraz w dochodach wtórnych (38 mln EUR, wobec deficytu z listopada -60 mln EUR). Ujemne salda notowano natomiast w wymianie towarowej (-556 mln EUR wobec nadwyżki z listopada w wysokości 226 mln EUR) oraz w dochodach pierwotnych (-2 695 mln EUR wobec deficytu z listopada na poziomie –1 824 mln EUR).

Fatalne wyniki obrotu handlu towarami

Grudzień owszem zazwyczaj przynosi wyraźną korektę aktywności w wymianie międzynarodowej, bo handel jest już zatowarowany na obsługę okresu świątecznego i sylwestrowego, a typowe zapasy na zimę też już są przez firmy i gospodarstwa domowe zrobione. Ale tym razem korekta okazała się zdecydowanie głębsza od typowej i oczekiwanej. Eksport, podobnie jak import, był zdecydowanie niższy od oczekiwanego przez nas i od prognozowanego przez rynek.

Eksport towarów wynosząc w grudniu 24 808 mln EUR był niższy od listopadowego o 16,8%, okazał się równocześnie o 6,0% niższy niż przed rokiem (w listopadzie roczna dynamika eksportu była ujemna – na poziomie -1,9%). Po grudniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 333,8 mld EUR co stanowiło odpowiednik 44,6% PKB. Eksport w roku 2023 okazał się o 3,7% wyższy niż w roku 2022. Import towarów w grudniu w kwocie 25 364 mln EUR był o 14,3% niższy od notowanego w listopadzie i równocześnie o 11,3% niższy niż przed rokiem (w listopadzie roczna dynamika importu była ujemna na poziomie –7,8%). W całym roku 2023 import wyniósł 325,3 mld EUR co stanowiło wartość o 6,1% niższą niż w roku 2022.

Eksport usług w grudniu wyniósł 9 116 mln EUR wobec 9 098 mln EUR w listopadzie. Import usług wyniósł w grudniu 5 927 mln EUR wobec 6 237 mln EUR w listopadzie. Eksport usług był o 11,2% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 17,3%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po grudniu okazało się dodatnie i wyniosło 11 903 mln EUR, co stanowiło odpowiednik 1,59% PKB Polski. Po listopadzie saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 10 205 mln EUR, tj. 1,38% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą (i kolejną z rzędu) poprawę. Jeszcze we wrześniu 2022 ujemne saldo wyniosło -18 610 mln EUR co było odpowiednikiem aż -2,93% PKB.

Grudzień przyniósł odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -1 665 mln EUR

Grudzień przyniósł odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -1 665 mln EUR (wobec napływu z listopada na poziomie 1 456 mln EUR i napływu z grudnia 2022 roku w kwocie 928 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 1 564 mln EUR (wobec ich napływu z listopada na poziomie 1 352 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 527 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 24,5 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 10,0 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 34,5 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (11,9 mld EUR).

Wyniki samego grudnia prezentują się dobrze. Ogółem odnotowano w obrotach bieżących deficyt znacznie płytszy od typowego, jednak niepokoi skala korekty aktywności w wymianie towarowej.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej również prezentują się dobrze. W obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym (po blisko dwuletniej przerwie) znów utrzymuje się nadwyżka. W dodatku notowany jest wciąż silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.

 


Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w grudniu 2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.