Bilans płatniczy w kwietniu 2020 r.

15.06.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano wysoką i dość nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 1 163 mln EUR wobec również nietypowej nadwyżki z marca sięgającej 2 438 mln EUR oraz zanotowanego przed rokiem deficytu na poziomie -158 mln EUR.

Nadwyżka kwietniowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (1 255 mln EUR wobec 1 809 mln EUR w marcu) oraz dodatnim wyniku w dochodach wtórnych (zmiana z 46 mln EUR na 26 mln EUR). Dobry wynik kwietnia to również efekt osiągnięcia nietypowego – bo bardzo niskiego -deficytu w dochodach pierwotnych (-85 mln EUR wobec nadwyżki w wysokości 652 mln EUR z marca). Zazwyczaj w kwietniu należy tu oczekiwać deficytu sięgającego 2,0 – 2,5 mld EUR. To właśnie ta pozycja zaskoczyła najbardziej i spowodowała, że w obrotach bielących odnotowana została niespodziewanej skali nadwyżka. Pomocny był też jedynie niewielki deficyt w wymianie towarowej (-33 mln EUR wobec -69 mln EUR w marcu).

Ciekawie prezentowały się obroty w handlu towarami i usługami. Eksport towarów wynosząc w kwietniu 13 779 mln EUR był niższy od marcowego o 26,6% i równocześnie okazał się o 29,2% niższy niż przed rokiem. W marcu roczna dynamika sprzedaży była ujemna i wynosiła -5,2% a w lutym dodania 2,2%. Należy mieć jednak na uwadze, że poziom eksportu okazał się wyraźnie wyższy od prognozowanego. Obawy o skutki  wpływu na sprzedaż zamieszania z koronawirusem powodowały, że oczekiwano znacznie niższego poziomu sprzedaży – w okolicach jedynie 12 mld EUR lub nawet mniej. Import towarów w kwietniu w kwocie 13 812 mln EUR był o 26,7% niższy od notowanego w marcu i o 28,2% niższy niż przed rokiem (w marcu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -4,5%, a w lutym dodatnia 0,6%). Wyraźnie niższe od zakładanych były natomiast obroty w usługach. Eksport usług wynosząc 3 038 mln EUR wobec 4 400 mln EUR w marcu był o około 800 mln EUR niższy od spodziewanego, podobnie jak import usług, który wyniósł w kwietniu 1 783 mln EUR wobec 2 591 mln EUR w marcu.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po kwietniu okazało się dodatnie i  wyniosło 8 032 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +1,52% PKB Polski. Po marcu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 6 711 mln EUR, tj. 1,27% PKB Polski.

Kwiecień przyniósł wyraźny odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -1 490 mln EUR (wobec -793 mln EUR odpływu w marcu i wobec napływu z kwietnia ubiegłego roku w kwocie 1 499 mln EUR). Jednocześnie zanotowano rekordowej skali odpływ inwestycji portfelowych sięgający -7 028 mln EUR (wobec ich odpływu w marcu na poziomie -2 229 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -597 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 6,2 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 16,5 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 10,3 mld EUR. Jest to jednak głównie wynik perturbacji z kwietnia, będącego wszak na światowych rynkach bardzo szczególnym miesiącem. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako głęboko niepokojący, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (8,0 mld EUR).

Kwietniowe wyniki okazały się lepsze niż można się było obawiać ze względy na perturbacje spowodowane pojawieniem się koronawirusa. W najbliższym czasie w statystykach zobaczymy utrzymanie się słabych obrotów w wymianie międzynarodowej tak w zakresie towarów jak i usług.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.