Bilans płatniczy w lipcu 2020 r.

14.09.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 1 620 mln EUR wobec również nietypowej nadwyżki z czerwca sięgającej 2 842 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -824 mln EUR.

Nadwyżka lipcowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 035 mln EUR wobec 1 375 mln EUR w czerwcu) oraz w wymianie towarowej (998 mln EUR wobec 2 666 mln EUR w czerwcu). Doskonały wynik lipca to również efekt osiągnięcia ponownie nietypowego – bo raczej umiarkowanego – deficytu w dochodach pierwotnych (-1 636 mln EUR, wobec -1 212 mln EUR z czerwca). Zazwyczaj w lipcu należy tu oczekiwać deficytu sięgającego 2,0 – 2,5 mld EUR. W dochodach wtórnych zanotowana została niewielka nadwyżka (zmiana z 13 mln EUR w czerwcu na 223 mln EUR w lipcu).

Obroty w handlu towarami

Doskonale prezentowały się obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w lipcu 19 563 mln EUR był wyższy od czerwcowego o 4,7% i równocześnie okazał się o 2,7% wyższy niż przed rokiem. W czerwcu roczna dynamika sprzedaży była też dodatnia i wyniosła 3,0%, lecz wtedy mieliśmy do czynienia z efektem wyjątkowo niskiej bazy do porównań. Wypada przypomnieć, że w maju eksport był o 19,3% niższy niż przed rokiem, a w kwietniu 29,1%. Poziom eksportu okazał się wyraźnie wyższy od prognozowanego. Obawy o wciąż silne skutki  wpływu na sprzedaż zamieszania z koronawirusem powodowały, że oczekiwano niższego poziomu sprzedaży – w okolicach 18,7 mld EUR. Import towarów w lipcu w kwocie 18 565 mln EUR był o 15,9% wyższy od notowanego w czerwcu i o 3,9% niższy niż przed rokiem (w czerwcu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -10,7%, a w maju -27,4%). Lipcowe przyspieszenie w zakresie importu może wskazywać na początek procesu odnawiania stanów magazynowych tak w handlu jak i w przedsiębiorstwach przemysłowych szykujących się do realizacji wyższych zamówień (wzrost zapasów materiałów, półproduktów i komponentów). Zwraca też uwagę lipcowy powrót do bardziej typowych poziomów eksportu i importu w zakresie usług. Eksport usług wynosząc 5 243 mln EUR wobec 3 625 mln EUR w czerwcu był o około 400 mln EUR niższy od ubiegłorocznego, podobnie jak import usług, który wyniósł w lipcu 3208 mln EUR wobec 2250 mln EUR w czerwcu i był niższy niż przed rokiem o 340 mln EUR. W poprzednich miesiącach obroty w usługach tak po stronie eksportu jak i importu były o 1,5 – 2,0 mld EUR niższe niż przed rokiem.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po lipcu okazało się dodatnie i  wyniosło 14 396 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +2,73% PKB Polski. Po czerwcu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 11 952 mln EUR, tj. 2,26% PKB Polski.

Inwestycje

Lipiec przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 211 mln EUR (wobec odpływu z czerwca na poziomie -889 mln EUR napływu i wobec napływu z lipca ubiegłego roku w kwocie 1 883 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 689 mln EUR (wobec ich odpływu w czerwcu na poziomie 1 620 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -2 279 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 8,94 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 13,83 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 4,89 mld EUR. Jest to jednak głównie wynik perturbacji z kwietnia, będącego wszak na światowych rynkach bardzo szczególnym miesiącem. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako głęboko niepokojący, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (14,40 mld EUR).

Lipcowe wyniki okazały się wyraźnie lepsze niż należało się obawiać ze względu na perturbacje spowodowane pojawieniem się koronawirusa. Szczególnie w tym kontekście zaskakują wysokie poziomy eksportu i importu towarów i usług. Na uwagę zasługuje też całkiem pokaźny napływ kapitałów.

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.