Bilans płatniczy w lipcu 2021

13.09.2021

Bilans obrotów bieżących z deficytem wyraźnie głębszym, niż oczekiwany

Bilans płatniczy w lipcu 2021

Bilans płatniczy Narodowego Banku Polskiego: statystyki w lipcu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 827 mln EUR wobec nadwyżki z czerwca sięgającej 281 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 650 mln EUR.

Lipcowy deficyt okazał się wyraźnie głębszy niż oczekiwano. Był pochodną deficytów w:  dochodach pierwotnych (-2 472 mln EUR wobec deficytu z czerwca na poziomie –2 158 mln EUR), wymianie towarowej (-714 mln EUR wobec nadwyżki z czerwca w wysokości 761 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-105 mln EUR, wobec poprzednich -358 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (1 464 mln EUR wobec 2 036 mln EUR w czerwcu).

Dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Lipiec zazwyczaj przynosi wyraźny spadek aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel i przedsiębiorstwa produkcyjne maja zgromadzone wcześniej zapasy towarów i komponentów do dalszej produkcji – potrzebne w okresie letnim, kiedy to część z dostawców wstrzymuje prace na czas urlopów i przeglądów linii technologicznych. Tymczasem w lipcu korekta eksportu była umiarkowana, a w przypadku importu zanotowano niewielki, ale jednak, wzrost obrotów.

Bilans płatniczy w lipcu 2021 - eksport: dane roczne kroczące

Eksport towarów wynosząc w lipcu 22 346 mln EUR był niższy od czerwcowego o 5,6%, okazał się jednak o 13,7% wyższy niż przed rokiem (w czerwcu roczna dynamika eksportu była na poziomie 23,9%). Oczywiście aktualny poziom rocznej dynamiki eksportu (i notowany tu w lipcu spadek) ściśle związany jest ze zmianą bazy sprzed roku (po załamaniu w kwietniu od maja eksport zaczynał odrabiać straty, a w lipcu był już całkiem pokaźny). Poziom eksportu w lipcu bieżącego roku był zgodny z naszą prognozą i nieco niższy od średnio oczekiwanego przez rynek. Dla wszystkich lubiących rekordy wypada dodać, że po lipcu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 263,3 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,0% PKB. Import towarów w lipcu w kwocie 23 060 mln EUR był o 0,6% wyższy od notowanego w czerwcu i równocześnie o 22,1% wyższy niż przed rokiem (w czerwcu roczna dynamika importu była na poziomie 36,3%). Wyniki importu okazały się wyraźnie wyższe niż w naszych prognozach, były też wyższe od średniej z prognoz rynkowych.

Bilans płatniczy w lipcu 2021 - eksport: dane roczne kroczące

Eksport usług wyniósł 4 895 mln EUR wobec 4 804 mln EUR w czerwcu. Import usług wyniósł w lipcu 3 431 mln EUR wobec 2 768 mln EUR w czerwcu. Eksport usług był o 0,4% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 13,2%. Niestety wyniki te są wciąż niższe od notowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po lipcu okazało się dodatnie i  wyniosło 10 083 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +1,84% PKB Polski. Po czerwcu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 12 560 mln EUR, tj. 2,31% PKB Polski.

Lipiec przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 474 mln EUR (wobec odpływu z czerwca na poziomie -475 mln EUR i napływu z lipca 2020 roku w kwocie 1 569 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 1 073 mln EUR (wobec ich napływu w czerwcu na poziomie 703 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 685 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 16,27 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 5,39 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 10,88 mld EUR. Jest to dobry wynik. W dodatku wypada pamiętać, iż równolegle notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (10,08 mld EUR).

Zobacz bilans płatniczy w czerwcu

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.