Bilans płatniczy w lipcu 2022 z pogłębiającym się deficytem w obrotach bieżących

14.09.2022

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu 2022. Niepokoi pogłębianie się deficytu w obrotach bieżących

bilans płatniczy

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 735 mln EUR wobec deficytu z czerwca sięgającego -1 468 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -1 017 mln EUR. Lipcowy deficyt okazał minimalnie płytszy niż średnia z prognoz rynkowych.

Ujemne saldo obrotów bieżących w lipcu było pochodną deficytów w: wymianie towarowej (-1 452 mln EUR wobec deficytu z czerwca w wysokości -849 mln EUR), dochodach pierwotnych (-2 356 mln EUR wobec deficytu z czerwca na poziomie -2 460 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-531 mln EUR, wobec deficytu z czerwca w wysokości -1 039 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (2 604 mln EUR wobec 2 880 mln EUR w czerwcu).

Dobrze prezentowały się dane o wymianie towarowej. Typowa dla lipca korekta sprzedaży związana z pewnym wygaszeniem procesów wytwórczych w okresie wakacji, okazała się być umiarkowanych rozmiarów. Zwłaszcza gdy pamięta się, że tegoroczny czerwiec prezentował się bardzo wysoko i mogło tu dojść do odreagowania – tj. głębokiego spadku obrotów.

Eksport towarów wynosząc w lipcu 26 010 mln EUR był niższy od czerwcowego o 7,4%, okazał się też o 19,9% wyższy niż przed rokiem (w czerwcu roczna dynamika eksportu była na poziomie 25,8%). Poziom eksportu w lipcu był niższy od średnio oczekiwanego przez rynek, lecz równocześnie nieco wyższy od naszej prognozy. Na wyniki eksportu mniej już wpływają efekty napaści Rosji na Ukrainę – patrz wstrzymanie wysyłek towarów na wschód i perturbacje w łańcuchach dostaw. Po lipcu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 309,2 mld EUR co stanowiło odpowiednik 50,3% PKB. Import towarów w lipcu w kwocie 27 462 mln EUR był o 5,1% niższy od notowanego w czerwcu i równocześnie o 23,5% wyższy niż przed rokiem (w czerwcu roczna dynamika importu była na poziomie 31,5%).

wyniki eksportu i importu w lipcu – sprawdzisz >>> TUTAJ

Wyniki importu okazały się niższe do prognozowanych średnio przez rynek i nieco wyższe od naszej prognozy. Trzeba pamiętać, iż wyniki importu wciąż mocno podbijane były wysokimi cenami surowców.

  • Eksport usług w lipcu wyniósł 6 798 mln EUR wobec 6 671 mln EUR w czerwcu.
  • Import usług wyniósł w lipcu 4 194 mln EUR wobec 3 791 mln EUR w czerwcu.
  • Eksport usług był o 17,4% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 15,6%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po lipcu okazało się ujemne i wyniosło -24 673 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -4,01% PKB Polski.

Po czerwcu saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -23 955 mln EUR, tj. -3,93% PKB Polski.

Najbliższe miesiące przyniosą dalszy wzrost deficytu w obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym z lokalnym maksimum w przełomie lata i jesieni na poziomie około 26 – 27 mld EUR blisko poziomu 4,3% PKB.

Lipiec przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 436 mln EUR (wobec napływu z czerwca na poziomie 1 741 mln EUR i napływu z lipca 2021 roku w kwocie 4 021 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający 303 mln EUR (wobec ich napływu z czerwca na poziomie 150 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 1 119 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 34,22 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 0,21 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 34,43 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-24,67 mld EUR).

Wyniki samego lipca prezentują przywozicie. Deficyt obrotów bieżących okazał się umiarkowany, nieco mniejszy niż oczekiwano. Jego sezonowy wzrost nie był specjalnie duży. Część deficytu (wypłaty zysków inwestorów zagranicznych ukazywana w pozycji dochody pierwotne), miała równoległą kompensatę w napływie kapitału bezpośredniego (reinwestowana część dywidendy).

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się zadowalająco – główne ze względu na wciąż wysoki napływ kapitału bezpośredniego przy jedynie niewielkim odpływie kapitału portfelowego. Łącznie są one wyraźnie wyższe niż deficyt w obrotach bieżących. Niepokoi jednak w aktualnych danych pogłębianie się deficytu w obrotach bieżących.

Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w lipcu 2022

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.