Bilans płatniczy w listopadzie 2019 r.

13.01.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 457 mln EUR wobec nadwyżki z października sięgającej 573 mln EUR oraz zanotowanej przed rokiem nadwyżki na poziomie 113 mln EUR. Poprawa między październikiem, a listopadem okazała się dość nieoczekiwana, przede wszystkim ze względu na swoje rozmiary. Poprawa wynikała głównie ze zwiększenia nadwyżki w wymianie towarowej  (+829 mln EUR wobec notowanych w październiku +427 mln EUR) oraz w wymianie usług (z +2 038 mln EUR do +2 332 mln EUR). Wsparło ją spłycenie deficytu w dochodach pierwotnych (z -1 828 mln EUR w październiku do -1 755 mln EUR w listopadzie) oraz zamiana deficytu w nadwyżkę w dochodach wtórnych (z -64 mln EUR na +51 mln EUR).

Zgodnie z sezonem obniżały się obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w listopadzie 20 236 mln EUR był niższy od październikowego o 7,0% i jednocześnie o 1,0% niższy niż przed rokiem. W październiku roczna dynamika sprzedaży wynosiła 3,8%, a jeszcze we wrześniu 13,5%, po ujemnej z sierpnia na poziomie -1,8%. Import towarów w kwocie 19 409 mln EUR był o 9,0% niższy od notowanego w październiku i o 4,6% niższy niż przed rokiem (w październiku roczna dynamika importu była ujemna na poziomie 0,2%, we wrześniu zaś dodatnia na poziomie 6,4%. Eksport prezentował się nieco słabiej niż w prognozach dla listopada (oczekiwano że sezonowy spadek okaże się nieco mniejszy niż przed rokiem), import zaś był wyraźnie niższy od prognozowanego.

W bieżącym roku mamy naprzemiennie bardzo dobre i bardzo złe wyniki przemysłu, a co za tym idzie i eksportu towarów. Jest to głównie związane z innym niż przed rokiem rozłożeniem dostępnego w poszczególnych miesiącach czasu pracy. Oczywiście w horyzoncie średnioterminowym odczuwalne jest też stopniowe spłycanie popytu ze strony naszych głównych partnerów handlowych.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po listopadzie okazało się dodatnie i  wyniosło 3 277 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +0,63% PKB Polski. Po październiku saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 1 933 mln EUR, tj. 0,37% PKB Polski.

Listopad przyniósł niewielki napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 164 mln EUR (wobec 1 741 mln EUR napływu w październiku i wobec napływu z listopada ubiegłego roku w kwocie 285 mln EUR). Jednocześnie zanotowano głęboki odpływ inwestycji portfelowych sięgający 741 mln EUR (wobec ich odpływu w październiku na poziomie -2 393 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie 990 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 11,1 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 10,9 mld. Aktualna nadwyżka w wysokości 0,2 mld EUR nie wygląda szczególnie imponująco. Nie musi jednak pokrywać żadnego deficytu – w ostatnich dwunastu miesiącach w obrotach bieżących zanotowano bowiem nadwyżkę (3,3 mld EUR).

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.