Bilans płatniczy w listopadzie 2020

14.01.2021

Bilans obrotów bieżących: nadwyżka na poziomie 1 725 mln EUR wobec nadwyżki z października sięgającej 2 356 mln EUR

 

Bilans płatniczy w listopadzie

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką nadwyżkę na poziomie 1 725 mln EUR wobec nadwyżki z października sięgającej 2 356 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 1 182 mln EUR.

Nadwyżka listopadowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 353 mln EUR wobec 2 167 mln EUR w październiku) oraz w wymianie towarowej (1 756 mln EUR wobec 1 755 mln EUR w październiku). Deficyt w dochodach pierwotnych wzrósł, lecz pozostawał umiarkowany (-1 806 mln EUR, wobec -1 426 mln EUR z października). W dochodach wtórnych zanotowany został pokaźny, jak na tę pozycję, deficyt (-578 mln EUR wobec deficytu z października sięgającego -140 mln EUR).

Doskonale prezentowały się sezonowo wysokie obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w listopadzie 22 965 mln EUR był niższy od październikowego, ale jedynie o 0,1% i równocześnie okazał się o aż 9,5% wyższy niż przed rokiem. To już szósty z rzędu miesiąc z dodatnią roczną dynamiką eksportu, a jednocześnie ósmy w tym roku. Wypada przypomnieć, że jeszcze w maju eksport był o 19,6% niższy niż przed rokiem, a w kwietniu nawet o 29,3%. Poziom eksportu okazał się wyższy od prognozowanego. Oczekiwano bowiem niższego poziomu sprzedaży – w okolicach 22,1-22,4 mld EUR. Import towarów w listopadzie w kwocie 21 209 mln EUR był o 0,1% niższy od notowanego w październiku lecz o 5,3% wyższy niż przed rokiem (w październiku roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -3,5%, a we wrześniu dodatnia 1,8%). Listopadowe przyspieszenie w zakresie importu zdaje się wskazywać na proces odnawiania stanów magazynowych tak w handlu jak i w przedsiębiorstwach przemysłowych szykujących się do realizacji wyższych zamówień (wzrost zapasów materiałów, półproduktów i komponentów).

Zwraca też uwagę kontynuowany powrót do bardziej typowych poziomów eksportu i importu w zakresie usług. Eksport usług wynosząc 5 584 mln EUR wobec 5 250 mln EUR w październiku był już tylko o niespełna 400 mln EUR niższy od ubiegłorocznego. Import usług zaś, który wyniósł w listopadzie 3 231 mln EUR wobec 3 083 mln EUR w październiku, był niższy niż przed rokiem o 322 mln EUR. W poprzednich miesiącach obroty w usługach tak po stronie eksportu jak i importu były wyraźniej niższe niż przed rokiem.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po listopadzie okazało się dodatnie i  wyniosło 17 608 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,37% PKB Polski. Po październiku saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 17 065 mln EUR, tj. 3,26% PKB Polski.

Listopad przyniósł niewielki napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 266 mln EUR (wobec napływu z października na poziomie 888 mln EUR i wobec napływu z listopada ubiegłego roku w kwocie 658 mln EUR). Jednocześnie zanotowano rekordowo duży napływ inwestycji portfelowych sięgający 7 099 mln EUR (wobec ich rekordowego odpływu w październiku na poziomie 9 104 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie 785 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 9,12 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 11,26 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 2,14 mld EUR. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako nienajlepszy, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (17,61 mld EUR).

Listopadowe wyniki okazały się bardzo dobre. Nadwyżka w bilansie obrotów bieżących oparta na silnych nadwyżkach w wymianie towarowej i usług. Poziomy i dynamiki eksportu i importu towarów bardziej odpowiadające czasowi szybkiego rozwoju – nie zaś okresowi w którym gospodarkę światową zdemolowała pandemia. Wyraźnie też poprawiły się, w stosunku do poprzednich, dane o przepływach kapitałów.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.