Bilans płatniczy w listopadzie 2021

13.01.2022

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie 2021

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 112 mln EUR wobec deficytu z października sięgającego -856 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 1 298 mln EUR.

Listopadowy deficyt okazał się płytszy od oczekiwanego przez rynek, choć nieco głębszy od prognozowanego przez nas. Był pochodną deficytów w:  dochodach pierwotnych (-2 135 mln EUR wobec deficytu z października na poziomie –2 153 mln EUR), w wymianie towarowej (-632 mln EUR wobec deficytu z października w wysokości -218 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-309 mln EUR, wobec deficytu z października -328 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (1 964 mln EUR wobec 1 843 mln EUR w październiku).

Lepiej niż oczekiwano prezentowały się obroty w handlu towarami. Listopad zazwyczaj przynosi utrzymanie lub nawet zmniejszenie aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel i przedsiębiorstwa produkcyjne są już dawno po otwarciu po okresie wakacyjnym, w którym aktywność jest wygaszana. Przede wszystkim jednak spada intensywność zaopatrzenia na okres świąt i nowego roku, bo jest już blisko grudnia i łatwo o przestrzelenie z zapasami na ten czas. W tym jednak roku, po słabszym od oczekiwań październiku, listopad przyniósł silne wzrosty. Tym samym potwierdziło się przypuszczenie, że w końcówce października musiały mieć miejsce pewne opóźnienia w dostawach – pogarszając statystyki października, a poprawiając te dla listopada.

Eksport towarów wynosząc w listopadzie 26 915 mln EUR był wyższy od październikowego o 4,7%, okazał się też o 14,2% wyższy niż przed rokiem (w październiku roczna dynamika eksportu była na poziomie 9,7%). Poziom eksportu w listopadzie bieżącego roku był istotnie wyższy od średnio oczekiwanego przez rynek i nieco wyższy od oczekiwanego przez nas. Po listopadzie suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 277,2 mld EUR co stanowiło odpowiednik 49,2% PKB. Import towarów w listopadzie w kwocie 27 547 mln EUR był o 6,3% wyższy od notowanego w październiku i równocześnie o 29,0% wyższy niż przed rokiem (w październiku roczna dynamika importu była na poziomie 20,9%). Wyniki importu również okazały się wyraźnie wyższe niż w prognozach.

Eksport usług wyniósł 6 058 mln EUR wobec 5 865 mln EUR w październiku. Import usług wyniósł w  listopadzie 4 094 mln EUR wobec 4 022 mln EUR w październiku. Eksport usług był o 10,5% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 19,0%. Eksport usług okazał się też wyższy od notowanego w analogicznym okresie roku 2019 – o 1,2%. Import usług w  listopadzie okazał się o 15,0% wyższy niż dwa lata temu.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po listopadzie okazało się ujemne i  wyniosło -953 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,17% PKB Polski. Po październiku saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 1 457 mln EUR, tj. 0,26% PKB Polski. Wypada podkreślić, że zmiana salda z dodatniego na ujemne nie prezentuje się dobrze. Ostatnie takie minusy mieliśmy w październiku roku 2019.

Listopad przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 752 mln EUR (wobec napływu z października na poziomie 1 954 mln EUR i napływu z listopada 2020 roku w kwocie 958 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -401 mln EUR (wobec ich odpływu z października na poziomie -536 mln EUR i rekordowego napływu sprzed roku na poziomie 7 246 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 22,69 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz odpłynęło kapitału portfelowego na kwotę 5,01 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 17,68 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był niewielki deficyt w obrotach bieżących (-0,95 mld EUR).

Wyniki samego listopada prezentują się dobrze – ze względu na płytszy od zakładanego deficyt w obrotach bieżących oraz wyższe niż się spodziewano wpływy z eksportu towarów. Cieszy też stopniowa odbudowa nadwyżki w wymianie usług.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej też prezentują się dobrze – główne ze względu na wysoki napływ kapitału – wielokrotnie wyższy niż deficyt w obrotach bieżących.

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.