Bilans płatniczy w listopadzie. Znamy najnowsze dane NBP

16.01.2023

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie 2022

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w listopadzie 2022

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -422 mln EUR wobec deficytu z października sięgającego -597 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie –1 483 mln EUR. Listopadowy deficyt okazał wyraźnie płytszy niż średnia z prognoz rynkowych i wyraźnie płytszy niż w naszej prognozie.

Ujemne saldo obrotów bieżących w listopadzie było pochodną deficytów w: wymianie towarowej (-1 496 mln EUR wobec deficytu z października w wysokości -2 284 mln EUR), dochodach pierwotnych (-1 794 mln EUR wobec deficytu z października na poziomie -1 276 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-71 mln EUR, wobec deficytu z października w wysokości -78 mln EUR). Skalę deficytu istotnie ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (2 939 mln EUR wobec 3 041 mln EUR w październiku).

Dobrze prezentowały się dane o wymianie towarowej. Warto przypomnieć, że listopad (podobnie jak październik) to miesiąc wysokiej aktywności – po pewnym jej wygaszeniu w okresie wakacji.

Eksport towarów wynosząc w listopadzie 30 018 mln EUR był wyższy od październikowego o 4,1%, okazał się też o 20,3% wyższy niż przed rokiem (w październiku roczna dynamika eksportu była na poziomie 24,4%). Poziom eksportu w listopadzie był wyższy od średnio oczekiwanego przez rynek, równocześnie nieco niższy od naszej prognozy. Na wyniki eksportu mniej już wpływają efekty napaści Rosji na Ukrainę – patrz wstrzymanie wysyłek towarów na wschód i perturbacje w łańcuchach dostaw.

Po listopadzie suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 316,7 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,9% PKB. Import towarów w listopadzie w kwocie 31 514 mln EUR był o 1,2% wyższy od notowanego w październiku i równocześnie o 17,7% wyższy niż przed rokiem (w październiku roczna dynamika importu była na poziomie 25,3%).

Wyniki importu okazały się wyraźnie niższe od prognozowanych średnio przez rynek i naszej prognozy. Prawdopodobnie wyniki importu mniej już podbijane były wysokimi cenami surowców.

prognozowane wyniki eksportu sprawdzisz >>> TUTAJ

Eksport usług w listopadzie wyniósł 8 076 mln EUR wobec 8 391 mln EUR w październiku. Import usług wyniósł w listopadzie 5 137 mln EUR wobec 5 350 mln EUR w październiku. Eksport usług był o 24,5% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 20,4%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po listopadzie okazało się ujemne i wyniosło -22 430 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -3,47% PKB Polski. Po październiku saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -23 491 mln EUR, tj. -3,67% PKB Polski. Poprawa salda w ujęciu rocznym kroczącym pozytywnie zaskoczyła. Najbliższe miesiące przyniosą stabilizację, a następnie spadek deficytu w obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym.

Listopad przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 441 mln EUR (wobec napływu z października na poziomie 1 156 mln EUR i napływu z listopada 2021 roku w kwocie 2 678 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 2 850 mln EUR (wobec ich odpływu z października na poziomie -240 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -383 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 33,64 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 4,76 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 38,40 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-22,43 mld EUR).

Wyniki samego listopada prezentują bardzo dobrze. Deficyt obrotów bieżących okazał się niewielki, wyraźnie mniejszy niż oczekiwano. Część deficytu (wypłaty zysków inwestorów zagranicznych ukazywana w pozycji dochody pierwotne), miała równoległą kompensatę w napływie kapitału bezpośredniego (reinwestowana część dywidendy). Doskonale prezentuje się wymiana w usługach.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się dobrze. Zwraca uwagę wysoki napływ kapitału bezpośredniego przy równoległym niewielkim napływie kapitału portfelowego. Łącznie są one wyraźnie wyższe niż deficyt w obrotach bieżących. Choć wciąż niepokoi utrzymywanie się wysokiego deficytu w obrotach bieżących (w ujęciu rocznym kroczącym), tak w ujęciu kwotowym jak i w odniesieniu do PKB, to trzeba zaznaczyć, że w listopadzie miała miejsce nieoczekiwana i wyraźna poprawa w tym zakresie.

Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w listopadzie 2022

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.