Bilans płatniczy w lutym 2019

15.02.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym.

Szczególną uwagę zwraca saldo obrotów bieżących. W ich przypadku zanotowano deficyt na poziomie 1386 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia sięgającej 1825 mln EUR. Pogorszenie, mające w istotnej części charakter sezonowy, wynikało głównie z zamiany nadwyżki w dochodach pierwotnych na deficyt (z +311 mln EUR w styczniu do -1274 mln EUR w lutym). Istotnie wsparło je również pogłębienie deficytu w wymianie handlowej (z -290 mln EUR do -1327 mln EUR).  Eksport towarów wynosząc 18324 mln EUR był niższy od styczniowego o 0,7% lecz jednocześnie o 10,0% większy niż przed rokiem. Import towarów w kwocie 19651 mln EUR wyższy był o 4,9% od notowanego w styczniu i o 13,4% większy niż przed rokiem. Wypada tu dodać, że tak eksport jak i import towarów okazały się w lutym zdecydowanie wyższe niż oczekiwano. Sezonowa była również zmiana w przypadku dochodów wtórnych, gdzie luty przyniósł pogłębienie deficytu do -647 mln EUR z -230 mln EUR. Tak naprawdę jedynie w przypadku usług wciąż notowano mocną nadwyżkę salda (1862 mln EUR wobec 2034 mln EUR w styczniu).

Zanotowany w lutym deficyt obrotów bieżących w wysokości -1386 mln EUR okazał się wyraźnie głębszy niż przed rokiem (-767 mln EUR). W konsekwencji roczne kroczące saldo obrotów pogorszyło się do -4486 mln EUR z -3867 mln EUR po styczniu (z 0,8% PKB do 0,9% PKB).

Warto zwrócić uwagę na zmiany na rachunkach kapitałowych. Luty przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich w kwocie 1185 mln EUR (wobec wzrostu ich wartości w styczniu o 2327 mln EUR i zwiększeniu ich wielkości w lutym ubiegłego roku o 2422 mln EUR. Jednocześnie zanotowano kolejny silny odpływ inwestycji portfelowych sięgający -1878 mln EUR (wobec ich spadku w styczniu -3265 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 1222 mln EUR). Podobna zamiana kapitału portfelowego na inwestycje bezpośrednie jest obserwowana od pewnego już czasu. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 10,3 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego 8,7 mld. Nadwyżka kapitałowa zanotowana po lutym w wysokości 1,6 mld EUR  jedynie w 36% pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (-4,5 mld EUR).

Brak pokrycia deficytu w obrotach bieżących napływem kapitału ostatni raz miał miejsce w połowie roku 2014. Wraz z postępującym pogorszeniem salda obrotów bieżących może być powodem do zmniejszenia zainteresowania inwestorów międzynarodowych polskimi aktywami, co owocować może osłabieniem wyceny złotego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.