Bilans płatniczy w lutym 2020 r.

14.04.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 659 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia sięgającej 2 348 mln EUR oraz zanotowanego przed rokiem deficytu na poziomie -984 EUR. Nadwyżka (i to pokaźnych rozmiarów) nie jest czymś typowym w lutym. Choć więc mniejsza niż w styczniu powinna być traktowana jako szczególnie korzystna.

Nadwyżka lutowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 005 mln EUR wobec 2 515 mln EUR w styczniu) oraz dodatnim wyniku w wymianie towarowej (525 mln EUR wobec 480 mln EUR w styczniu). To właśnie nadwyżka w wymianie towarowej zrobiła największą niespodziankę w lutym. Dla wyniku lutego istotne było też spłycenie deficytu w dochodach wtórnych (z -622 mln EUR w styczniu do -108 mln EUR w lutym). W przypadku natomiast dochodów pierwotnych zanotowano sezonowe pokaźne zwiększenie deficytu (z -25 mln EUR na -1 763 mln EUR). Obecny poziom deficytu w tej pozycji jest jednak typowy, choć faktycznie kontrastuje z nadzwyczaj dobrym styczniem.

Ciekawie prezentowały się obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w lutym 19 463 mln EUR był wyższy od styczniowego o 0,5% i równocześnie okazał się o 5,7% wyższy niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 3,6%. Import towarów w lutym w kwocie 18 938 mln EUR był o 0,3% wyższy od notowanego w styczniu i o 0,5% wyższy niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika importu była na poziomie 2,4%). Eksport prezentował się lepiej niż w prognozach dla lutego (oczekiwano że będzie miał miejsce sezonowy jego spadek), import zaś był niższy od prognozowanego.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po lutym okazało się dodatnie i  wyniosło 4 251 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +0,81% PKB Polski. Po styczniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 2 608 mln EUR, tj. 0,50% PKB Polski.

Luty przyniósł wyraźny napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 253 mln EUR (wobec 2 288 mln EUR napływu w styczniu i wobec napływu z lutego ubiegłego roku w kwocie 2 138 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 2 167 mln EUR (wobec ich odpływu w styczniu na poziomie -1 098 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -1 949 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 11,5 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 5,1 mld. Łącznie notowany jest napływ kapitału sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 6,4 mld EUR. Co istotne ów kapitał nie musi pokrywać deficytu w obrotach bieżących – w ostatnich dwunastu miesiącach zanotowano bowiem w ich przypadku nadwyżkę (4,25 mld EUR).

Lutowe wyniki są ostatnimi przed ujawnieniem się na szeroką skalę wpływu na gospodarkę koronawirusa. W najbliższym czasie w statystykach zobaczymy bardzo głęboki spadek obrotów w wymianie międzynarodowej tak w zakresie towarów jak i usług.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.