Bilans płatniczy w maju 2023

17.07.2023

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 392 mln EUR wobec nadwyżki z kwietnia sięgającej 529 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -1 373 mln EUR.

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w czerwcu

Majowa nadwyżka okazała się pokaźna – większa od oczekiwanej przez rynek i mocno kontrastująca z prognozowanym przez nas deficytem. Co ciekawe, tym razem prezentując dane bieżące – wartości poprzedniego miesiąca skorygowano w górę.

Dodatnie saldo w maju było pochodną nadwyżek w: wymianie usług 3 388 mln EUR (wobec 2 961 mln EUR w kwietniu) oraz w wymianie towarowej (1 111 mln EUR wobec nadwyżki z kwietnia w wysokości 327 mln EUR). Przy czym pierwsza z wymienionych pozycji była oczekiwana, a zaskakującą  okazała się druga (w wymianie towarowej powszechnie oczekiwano mniejszej nadwyżki lub wręcz deficytu). Skalę nadwyżki w obrotach bieżących ograniczały ujemne salda w dochodach pierwotnych (-2 858 mln EUR wobec deficytu z kwietnia na poziomie –2 600 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-249 mln EUR, wobec deficytu z kwietnia -159 mln EUR).

Słabo prezentowały się obroty w handlu towarami. Maj zazwyczaj przynosi wyraźne wzrosty aktywności w wymianie międzynarodowej – po słabszym typowo kwietniu. Handel szykuje się do dystrybucji artykułów rozchwytywanych w sezonie letnim, przedsiębiorstwa zaś przyspieszają z gromadzeniem zapasów przed letnimi przestojami części dostawców. Impuls ten owszem widoczny był tak po stronie eksportu jak i importu, jednak jego skala okazała się niezbyt wysoka. Eksport był nieco wyższy od oczekiwanego przez rynek i przez nas, import zaś słabszy od prognozowanego.

 

 

Eksport towarów wynosząc w maju 28 221 mln EUR był wyższy od kwietniowego o 6,9%, okazał się też o 3,3% wyższy niż przed rokiem (w kwietniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 2,6%). Poziom eksportu w maju był nieco wyższy od oczekiwanego przez rynek i przez nas. Po maju suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 333,9 mld EUR co stanowiło odpowiednik 47,8% PKB. Import towarów w maju w kwocie 27 110 mln EUR był o 3,9% wyższy od notowanego w kwietniu i równocześnie o 6,2% niższy niż przed rokiem (w kwietniu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -8,9%). Wyniki importu okazały się słabsze od prognozowanych przez rynek i przez nas.

Eksport usług w maju wyniósł 8 352 mln EUR wobec 7 686 mln EUR w kwietniu. Import usług wyniósł w maju 4 964 mln EUR wobec 4 725 mln EUR w kwietniu. Eksport usług był o 8,2% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 10,6%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po maju okazało się ujemne i wyniosło -1 794 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,26% PKB Polski. Po kwietniu saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -4 559 mln EUR, tj. -0,66% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą (i kolejną z rzędu) poprawę. Jeszcze w październiku 2022 saldo wyniosło -22 575 mln EUR co było odpowiednikiem aż -3,52% PKB. Mamy więc niemal całkowicie zrównoważone saldo obrotów bieżących.

Maj przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 198 mln EUR (wobec napływu z kwietnia na poziomie 246 mln EUR i napływu z maja 2022 roku w kwocie 969 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 1 947 mln EUR (wobec ich napływu z kwietnia na poziomie 4 201 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 3 376 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 26,19 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 10,16 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 36,35 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był jedynie niewielki deficyt w obrotach bieżących (-1,79 mld EUR).

Wyniki samego maja prezentują się bardzo dobrze, zwłaszcza nadwyżka w obrotach bieżących oparta o nadwyżkę zanotowaną nie tylko w usługach, ale i wymianie towarowej.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej też prezentują się bardzo dobrze. Szybko spada poziom deficytu w ujęciu rocznym kroczącym. W dodatku notowany jest silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.