Bilans płatniczy w marcu 2020 r.

14.05.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 2 438 mln EUR wobec nadwyżki z lutego sięgającej 878 mln EUR oraz zanotowanej przed rokiem nadwyżki na poziomie 197 EUR.

Nadwyżka marcowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (1 809 mln EUR wobec 1 933 mln EUR w lutym) oraz dodatnim wyniku w dochodach pierwotnych (652 mln EUR wobec deficytu z lutego na poziomie -1 791 mln EUR). To właśnie ta pozycja zaskoczyła najbardziej i spowodowała, że w obrotach bieżących odnotowana została niespodziewanej skali nadwyżka. Było to efektem niemal wyzerowania pozycji „rozchody” w dochodach pierwotnych. Marzec powinien przynieść ich na kwotę 2,5 – 3,0 mld EUR tymczasem statystyki pokazują tu ledwie 125 mln EUR. W konsekwencji saldo tej pozycji zamiast głębokiego deficytu tym razem wniosło pokaźną nadwyżkę. Dobry wynik marca to również pojawienie się nadwyżki w dochodów wtórnych w miejsce lutowego deficytu (zmiana z -106 mln EUR na -+46 mln EUR). Jak na ten okres roku dobrze prezentowało się również saldo wymiany towarowej, w którym pojawił się jedynie niewielki, płytszy od zakładanego deficyt -69 mln EUR wobec lutowej nadwyżki sięgającej 842 mln EUR).

Ciekawie prezentowały się obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w marcu 18 763 mln EUR był niższy od lutowego o 5,2% i równocześnie okazał się o 7,5% niższy niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika sprzedaży była dodania i wynosiła 7,5%. Należy mieć jednak na uwadze, że poziom eksportu okazał się znacznie wyższy od prognozowanego. Obawy o skutki wpływu na sprzedaż zamieszania z koronawirusem powodowały, że oczekiwano znacznie niższego poziomu sprzedaży – w okolicach jedynie 17 mld EUR lub nawet mniej. Co ciekawe, aktualna odsłona danych o marcu przyniosła też korektę danych wcześniejszych. Eksport lutowy okazał się o kilkaset milionów euro wyższy niż prezentowano przed miesiącem. Import towarów w marcu w kwocie 18 832 mln EUR był o 0,6% niższy od notowanego w lutym i o 4,5% niższy niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika importu była dodatnia na poziomie 0,6%).

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po marcu okazało się dodatnie i  wyniosło 6 711 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +1,27% PKB Polski. Po lutym saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 4 470 mln EUR, tj. 0,85% PKB Polski.

Marzec przyniósł wyraźny odpływ inwestycji bezpośrednich sięgający -793 mln EUR (wobec 2 136 mln EUR napływu w lutym i wobec napływu z marca ubiegłego roku w kwocie 2 388 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -2 229 mln EUR (wobec ich napływu w lutym na poziomie 2 165 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 2 748 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 9,2 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 10,0 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 0,8 mld EUR. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako niepokojący, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (6,7 mld EUR).

Marcowe wyniki okazały się lepsze niż można się było obawiać ze względy na perturbacje spowodowane pojawieniem się koronawirusa. W najbliższym czasie w statystykach zobaczymy bardzo głęboki spadek obrotów w wymianie międzynarodowej tak w zakresie towarów jak i usług.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.