Bilans płatniczy w marcu 2021

14.05.2021

Bilans obrotów bieżących z nadwyżką na poziomie 938 mln EUR

Bilans płatniczy w marcu 2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 938 mln EUR wobec nadwyżki z lutego sięgającej 1 585 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 736 mln EUR.

Nadwyżka marcowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (1 935 mln EUR wobec 2 549 mln EUR w lutym) oraz w wymianie towarowej (589 mln EUR wobec 771 mln EUR w lutym). Jej skala redukowana była przez deficyt w dochodach pierwotnych (-1 438 mln EUR wobec deficytu z lutego na poziomie – 1 194 mln EUR) oraz deficyt w dochodach wtórnych (-148 mln EUR, wobec poprzednich -541 mln EUR).

Znacznie lepiej niż w poprzednich miesiącach prezentowały się obroty w handlu towarami. Marzec to zazwyczaj lokalny szczyt aktywności w wymianie międzynarodowej (patrz zaopatrzenie handlu na święta i w kolekcję wiosna-lato, ale również producentów w materiały, półprodukty i komponenty potrzebne do ekspansji w dalszej części roku). Jednak skala poprawy w wynikach tegorocznych pozytywnie zaskoczyła. Zapewne widać w niej tak odrabianie opóźnień po wyjątkowo trudnym pogodowo początku roku, jak również dalsze uruchamianie operacji na granicy UE – UK.

Eksport towarów wynosząc w marcu 24 427 mln EUR był wyższy od lutowego, o 14,9% w dodatku okazał się o 27,7% wyższy niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika eksportu była na poziomie 5,9%). Poziom eksportu w marcu okazał się być wyższy od prognozowanego. Dla wszystkich lubiących rekordy wypada podkreślić, że był to najwyższy w historii wynik pojedynczego miesiąca. Import towarów w marcu w kwocie 23 838 mln EUR był o 16,4% wyższy od notowanego w lutym i równocześnie o 24,6% wyższy niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika importu była na poziomie 6,2%). Oczywiście trzeba pamiętać, iż spora część wzrostu rocznej dynamiki eksportu i importu między lutym, a marcem to efekt wejścia w echo niskiej bazy sprzed roku. To właśnie na marzec 2020 przypadły pierwsze niekorzystne statystyki handlu zagranicznego zbite pojawieniem się perturbacji w gospodarce spowodowanych pandemią.

Eksport usług wyniósł 4 704 mln EUR wobec 5 236 mln EUR w lutym. Import usług wyniósł w marcu 2 769 mln EUR wobec 2 687 mln EUR w lutym. Eksport usług był o 2,5% wyższy niż przed rokiem, import usług wciąż o 3,0% niższy. Nie poprawiło tych statystyk wyraźniej wejście w echo niskiej bazy sprzed roku.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po marcu okazało się dodatnie i  wyniosło 19 463 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,67% PKB Polski. Po lutym saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 19 261 mln EUR, tj. 3,65% PKB Polski.

Marzec przyniósł duży sezonowy napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 393 mln EUR (wobec napływu z lutego na poziomie 1 751 mln EUR i wobec napływu z marca 2020 roku w kwocie 1 403 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający 1 896 mln EUR (wobec ich odpływu w lutym na poziomie 699 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie 2 261 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 11,03 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 11,85 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 0,82 mld EUR. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako nienajlepszy, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (19,46 mld EUR).

Marcowe wyniki okazały się bardzo dobre. Silna nadwyżka w bilansie obrotów bieżących oparta na dużych nadwyżkach w wymianie usług i towarów. Mocny napływ kapitału bezpośredniego, mniejszy od niego odpływ kapitału portfelowego.

Zobacz bilans płatniczy w lutym

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.