Bilans płatniczy w marcu 2023. Znamy najnowsze dane NBP

15.05.2023

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu 2023

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w marcu 2023

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 643 mln EUR wobec nadwyżki z lutego sięgającej 1 410 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -3 828 mln EUR.

Marcowa nadwyżka okazała się pokaźna. Była zbliżona do oczekiwanej przez nas choć jednocześnie okazała się mniejsza niż w większości prognoz na rynku. Mogło się jednak okazać, że pewien nadmiar optymizmu był skutkiem wyraźnie lepszych niż zakładano wyników w dwóch poprzednich miesiącach. Co ciekawe tym razem prezentując dane bieżące – wartości poprzedniego miesiąca skorygowano w dół.

Dodatnie saldo w marcu było pochodną nadwyżek w: wymianie usług 3 129 mln EUR wobec 3 354 mln EUR w lutym) w wymianie towarowej (608 mln EUR wobec nadwyżki z lutego w wysokości 1 102 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (356 mln EUR, wobec deficytu z lutego -812 mln EUR). Przy czym pierwsza z wymienionych pozycji była oczekiwana, a zaskakującymi okazały się druga (w wymienia towarowej powszechnie oczekiwano mocniejszej nadwyżki) oraz trzecia (w dochodach wtórnych zakładane było utrzymanie sporego deficytu). Skalę nadwyżki w obrotach bieżących ograniczało ujemne saldo w dochodach pierwotnych (-2 450 mln EUR wobec deficytu z lutego na poziomie –2 234 mln EUR).

Dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Marzec zazwyczaj przynosi tu bardzo silne wzrosty aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel forsownie szykuje się do kolejnych świąt i intensywnie przygotowuje do sprzedaży kolekcji wiosna – lato. Firmy natomiast gromadzą zasoby do realizacji zamówień w kolejnych miesiącach. Impuls ten widoczny był tak po stronie eksportu jak i importu. Przy czym w przypadku tego drugiego był istotnie mniejszy niż przed rokiem.

 

Eksport towarów wynosząc w marcu 30 012 mln EUR był wyższy od lutowego o 9,7%, okazał się też o 15,5% wyższy niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika eksportu była na poziomie 13,5%). Poziom eksportu w marcu był zbliżony do oczekiwanego przez nas, choć jednocześnie był wyraźnie wyższy od oczekiwanego przez rynek. Po marcu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 330,7 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,7% PKB. Import towarów w marcu w kwocie 29 404 mln EUR był o 12,0% wyższy od notowanego w lutym i równocześnie o 3,0% niższy niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika importu była dodatnia na poziomie 2,3%). Wyniki importu okazały się zbliżone do prognozowanych przez nas, choć jednocześnie wyraźnie wyższe od oczekiwanych przez rynek.

Eksport usług w marcu wyniósł 7 494 mln EUR wobec 7 337 mln EUR w lutym. Import usług wyniósł w marcu 4 365 mln EUR wobec 3 983 mln EUR w lutym. Eksport usług był o 13,2% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 9,1%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po marcu okazało się ujemne i wyniosło -8 232 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -1,21% PKB Polski. Po lutym saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -13 703 mln EUR, tj. -2,04% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą (i kolejną z rzędu) poprawę.

Marzec przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 421 mln EUR (wobec napływu z lutego na poziomie 3 506 mln EUR i napływu z marca 2022 roku w kwocie 5 839 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -1 779 mln EUR (wobec ich napływu z lutego na poziomie 3 799 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -1 069 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 27,23 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 8,36 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 35,58 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był umiarkowany deficyt w obrotach bieżących (-8,23 mld EUR).

Wyniki samego marca prezentują się bardzo dobrze, zwłaszcza nadwyżka w obrotach bieżących oparta o nadwyżkę zanotowaną nie tylko w usługach, ale i wymianie towarowej oraz saldzie dochodów wtórnych.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej też prezentują się bardzo dobrze. Szybko spada poziom deficytu w ujęciu rocznym kroczącym. W dodatku notowany jest silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.


Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w marcu 2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.