Bilans płatniczy w październiku 2020

14.12.2020

Bilans obrotów bieżących z bardzo wysoką nadwyżką na poziomie 2 241 mln EUR

 

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką nadwyżkę na poziomie 2 241 mln EUR wobec nadwyżki z września sięgającej 1 072 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 243 mln EUR.

Nadwyżka październikowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 031 mln EUR wobec 1 746 mln EUR we wrześniu) oraz w wymianie towarowej (1 732 mln EUR wobec 1 238 mln EUR we wrześniu). Deficyt w dochodach pierwotnych spadł i pozostawał umiarkowany (-1 404 mln EUR, wobec -1 814 mln EUR z września). W dochodach wtórnych zanotowany został niewielki deficyt (-118 mln EUR wobec deficytu z września sięgającego -98 mln EUR).

Doskonale prezentowały się sezonowo rosnące obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc we wrześniu 22 965 mln EUR był wyższy od wrześniowego o 8,8% i równocześnie okazał się o 3,7% wyższy niż przed rokiem. To już piąty z rzędu miesiąc z dodatnią roczną dynamiką eksportu, a jednocześnie siódmy w tym roku. Wypada przypomnieć, że jeszcze w maju eksport był o 19,6% niższy niż przed rokiem, a w kwietniu nawet o 29,3%. Poziom eksportu okazał się wyższy od prognozowanego. Oczekiwano bowiem niższego poziomu sprzedaży – w okolicach 21,7 mld EUR. Import towarów w październiku w kwocie 21 233 mln EUR był o 6,9% wyższy od notowanego we wrześniu i o 3,5% niższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika importu wciąż była dodatnia na poziomie 1,5%, a w sierpniu ujemna -4,9%). Wrześniowe przyspieszenie w zakresie importu zdawało się wskazywać na kontynuowanie procesu odnawiania stanów magazynowych tak w handlu jak i w przedsiębiorstwach przemysłowych szykujących się do realizacji wyższych zamówień (wzrost zapasów materiałów, półproduktów i komponentów). Dane październikowe trudno już tak jednoznacznie ocenić.

Zwraca też uwagę kontynuowany powrót do bardziej typowych poziomów eksportu i importu w zakresie usług. Eksport usług wynosząc 5 174 mln EUR wobec 4 869 mln EUR we wrześniu był o niespełna 600 mln EUR niższy od ubiegłorocznego. Import usług zaś, który wyniósł w październiku 3 143 mln EUR wobec 3 123 mln EUR we wrześniu, był niższy niż przed rokiem o 439 mln EUR. W poprzednich miesiącach obroty w usługach tak po stronie eksportu jak i importu były wyraźniej niższe niż przed rokiem.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po październiku okazało się dodatnie i  wyniosło 18 127 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,47% PKB Polski. Po wrześniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 16 129 mln EUR, tj. 3,08% PKB Polski.

Październik przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 726 mln EUR (wobec napływu z września na poziomie 1 065 mln EUR i wobec napływu z października ubiegłego roku w kwocie 1 256 mln EUR). Jednocześnie zanotowano rekordowo duży odpływ inwestycji portfelowych sięgający 9 016 mln EUR (wobec ich odpływu we wrześniu na poziomie 6 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie 2 355 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 7,48 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 19,13 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 11,64 mld EUR. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako głęboko niepokojący, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (18,13 mld EUR).

Październikowe wyniki okazały się zdecydowanie lepsze niż należało się obawiać ze względu na perturbacje spowodowane pojawieniem się koronawirusa. Szczególnie w tym kontekście zaskakują wysokie poziomy eksportu i importu towarów i usług.

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Bilans płatniczy w październiku 2020

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.