Bilans płatniczy w październiku 2021

15.12.2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 791 mln EUR wobec deficytu z września sięgającego -1 339 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 1 550 mln EUR.

Październikowy deficyt okazał się głębszy od oczekiwanego przez rynek i prognozowanego przez nas. Był pochodną deficytów w:  dochodach pierwotnych (-2 292 mln EUR wobec deficytu z września na poziomie –2 700 mln EUR), w wymianie towarowej (-822 mln EUR wobec deficytu z września w wysokości -111 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-335 mln EUR, wobec deficytu z września -277 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (1 658 mln EUR wobec 1 749 mln EUR we wrześniu).

Słabiej niż oczekiwano prezentowały się obroty w handlu towarami. Październik zazwyczaj przynosi wyraźne zwiększenie aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel i przedsiębiorstwa produkcyjne kontynuują otwarcie po okresie wakacyjnym, w którym aktywność jest wygaszana. Realizowane bieżąco są wyższe obroty, odnawiane są stany zapasów towarów gotowych i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Październik to dla części branż okres intensywnych przygotowywań zapasów na wyjątkowo obfitą końcówkę roku.

Eksport towarów wynosząc w październiku 24 982 mln EUR był wyższy od wrześniowego o 1,8%, okazał się też o 6,6% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 12,2%). Poziom eksportu w październiku bieżącego roku był jednak istotnie niższy od średnio oczekiwanego przez rynek. Po wrześniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 273,4 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,8% PKB. Import towarów w październiku w kwocie 25 804 mln EUR był o 4,7% wyższy od notowanego we wrześniu i równocześnie o 20,4% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika importu była na poziomie 21,5%). Wyniki importu okazały się nieco tylko niższe niż w prognozach.

Eksport usług wyniósł 5 647 mln EUR wobec 5 252 mln EUR we wrześniu. Import usług wyniósł w  październiku 3 989 mln EUR wobec 3 503 mln EUR we wrześniu. Eksport usług był o 8,2% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 20,2%. Niestety eksport usług wciąż jest niższy od notowanego w analogicznym okresie roku 2019 – o 2,2%. Import usług we wrześniu okazał się o 11,1% wyższy niż dwa lata temu.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po październiku okazało się ujemne i  wyniosło -956 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,17% PKB Polski. Po wrześniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 2 385 mln EUR, tj. 0,43% PKB Polski. Wypada podkreślić, że zmiana salda z dodatniego na ujemne nie prezentuje się dobrze. Ostatnie takie minusy mieliśmy w październiku roku 2019.

Październik przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 705 mln EUR (wobec napływu z września na poziomie 2 910 mln EUR i napływu z października 2020 roku w kwocie 3 438 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -536 mln EUR (wobec ich odpływu z września na poziomie -166 mln EUR i rekordowego odpływu sprzed roku na poziomie -8 168 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 20,53 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz kapitału portfelowego na kwotę 2,63 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 23,16 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był niewielki deficyt w obrotach bieżących (-0,96 mld EUR).

Wyniki samego października prezentują się słabo, ze względu na głębszy od zakładanego deficyt w obrotach bieżących oraz wyraźnie niższe niż się spodziewano wpływy z eksportu towarów. Niepokojąca jest dalsza redukcja nadwyżki w wymianie usług – głównie za sprawą dynamicznego wzrostu importu usług.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej wciąż prezentują się dobrze – główne ze względu na wysoki napływ kapitału – wielokrotnie wyższy niż deficyt w obrotach bieżących.

 

Pobierz! Bilans płatniczy w październiku 2021
Sprawdź także wrześniowy bilans płatniczy

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.