Bilans płatniczy w październiku 2023. Najnowsze dane NBP

14.12.2023

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego za październik 2023. W obrotach bieżących – pokaźna nadwyżka

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w październiku 2023 

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę w wysokości 2 036 mln EUR wobec nadwyżki z września sięgającej 394 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 747 mln EUR.  

Październikowa nadwyżka okazała się nieco wyższa do prognozowanej przez nas i zdecydowanie większa od przeciętnej z prognoz rynkowych. Wypada podkreślić, że rozrzut prognoz był tym razem spory bo od deficytu -650 mln EUR, do nadwyżki w wysokości 3 006 mln EUR. 

Dodatnie saldo w październiku było pochodną nadwyżek w: wymianie usług 3 008 mln EUR (wobec 3 034 mln EUR we wrześniu) oraz w wymianie towarowej (1 324 mln EUR wobec nadwyżki z września w wysokości 801 mln EUR). Ich efekt zmniejszany był jednak deficytami w: dochodach pierwotnych (-1 921 mln EUR wobec deficytu z września na poziomie –3 265 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-375 mln EUR, wobec deficytu z września -176 mln EUR).  

Przyzwoicie prezentowały się obroty w handlu towarami. Październik zazwyczaj przynosi wyraźne wzrosty aktywności w wymianie międzynarodowej, będące kontynuacją poprawy notowanej jeszcze we wrześniu. Handel forsownie szykuje się do dystrybucji artykułów potrzebnych w sezonie jesienno-zimowym, przedsiębiorstwa zaś odnawiają zapasy po okresie letnich przestojów części dostawców. Po stronie eksportu, jak i importu odnotowane zostały wzrosty, w dodatku mocniejsze od wrześniowych. Eksport, podobnie jak import, był nieco niższy od oczekiwanego przez nas i wyraźnie lepszy od prognozowanego przez rynek.  

Eksport towarów wynosząc w październiku 29 705 mln EUR był wyższy od wrześniowego o 8,0%, okazał się równocześnie o 1,6% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika eksportu była ujemna – na poziomie –4,3%). Po październiku suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 335,4 mld EUR co stanowiło odpowiednik 45,7% PKB. Import towarów w październiku w kwocie 28 381 mln EUR był o 6,2% wyższy od notowanego we wrześniu i równocześnie o 8,4% niższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie –14,8%).  

Eksport usług w październiku wyniósł 8 545 mln EUR wobec 8 108 mln EUR we wrześniu. Import usług wyniósł w październiku 5 537 mln EUR wobec 5 074 mln EUR we wrześniu. Eksport usług był o 4,6% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 9,6%.  

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po październiku okazało się dodatnie i wyniosło 5 894 mln EUR, co stanowiło odpowiednik 0,80% PKB Polski. Po wrześniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 4 605 mln EUR, tj. 0,63% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą (i kolejną z rzędu) poprawę. Jeszcze we wrześniu 2022 ujemne saldo wyniosło -18 610 mln EUR co było odpowiednikiem aż -2,93% PKB.  

Październik przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 619 mln EUR (wobec napływu z września na poziomie 2 702 mln EUR i napływu z października 2022 roku w kwocie 1 433 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 518 mln EUR (wobec ich napływu z września na poziomie 142 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -99 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 30,2 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 10,5 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 40,7 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (5,9 mld EUR). 

Wyniki samego października prezentują się bardzo dobrze. Ogółem odnotowano w obrotach bieżących pokaźną nadwyżkę, wciąż obserwowane są mocne nadwyżki w wymianie usług i towarów.  

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej również prezentują się bardzo dobrze. W obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym (po blisko dwuletniej przerwie) znów utrzymuje się nadwyżka. W dodatku notowany jest wciąż silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego. 

 


Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w październiku 2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.