Bilans płatniczy w październiku. Znamy najnowsze dane NBP

14.12.2022

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku 2022. Niepokojące utrzymywanie się wysokiego deficytu w obrotach bieżących

bilans płatniczy

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku 2022

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -549 mln EUR wobec deficytu z września sięgającego -1 561 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 941 mln EUR. Październikowy deficyt okazał wyraźnie płytszy niż średnia z prognoz rynkowych, choć nieznacznie głębszy niż w naszej prognozie.

Ujemne saldo obrotów bieżących w październiku było pochodną deficytów w: wymianie towarowej (-2 277 mln EUR wobec deficytu z września w wysokości -2 054 mln EUR), dochodach pierwotnych (-1 287 mln EUR wobec deficytu z września na poziomie -2 240 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-71 mln EUR, wobec deficytu z września w wysokości -9 mln EUR). Skalę deficytu istotnie ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (3 086 mln EUR wobec 2 742 mln EUR we wrześniu).

Dobrze prezentowały się dane o wymianie towarowej. Warto przypomnieć, że październik (podobnie jak wrzesień) to miesiąc wysokiej aktywności – po pewnym jej wygaszeniu w okresie wakacji.

Eksport towarów wynosząc w październiku 28 677 mln EUR był wyższy od wrześniowego o 0,6%, okazał się też o 23,7% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 25,5%). Poziom eksportu w październiku był wyższy od średnio oczekiwanego przez rynek, równocześnie nieco niższy od naszej prognozy.

Na wyniki eksportu mniej już wpływają efekty napaści Rosji na Ukrainę – patrz wstrzymanie wysyłek towarów na wschód i perturbacje w łańcuchach dostaw.

  • Po październiku suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 310,8 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,5% PKB.
  • Import towarów w październiku w kwocie 30 954 mln EUR był o 1,3% wyższy od notowanego we wrześniu i równocześnie o 24,6% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu roczna dynamika importu była na poziomie 28,9%).
  • Wyniki importu okazały się wyższe od prognozowanych średnio przez rynek i naszej prognozy.
  • Trzeba pamiętać, iż wyniki importu wciąż podbijane były wysokimi cenami surowców.

wyniki eksportu sprawdzisz >>> TUTAJ

  • Eksport usług w październiku wyniósł 7 926 mln EUR wobec 6 894 mln EUR we wrześniu.
  • Import usług wyniósł w październiku 4 840 mln EUR wobec 4 152 mln EUR we wrześniu.
  • Eksport usług był o 21,7% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 17,2%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po październiku okazało się ujemne i wyniosło -24 749 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -3,86% PKB Polski. Po wrześniu saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -23 259 mln EUR, tj. -3,67% PKB Polski. Najbliższe miesiące przyniosą stabilizację, a następnie spadek deficytu w obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym.

Październik przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 059 mln EUR (wobec napływu z września na poziomie 2 321 mln EUR i napływu z października 2021 roku w kwocie 1 133 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -165 mln EUR (wobec ich napływu z września na poziomie 273 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -551 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 33,27 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 1,52 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 34,79 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-24,75 mld EUR).

Wyniki samego października prezentują dobrze. Deficyt obrotów bieżących okazał się niewielki, wyraźnie mniejszy niż oczekiwano.

 

Część deficytu (wypłaty zysków inwestorów zagranicznych ukazywana w pozycji dochody pierwotne), miała równoległą kompensatę w napływie kapitału bezpośredniego (reinwestowana część dywidendy). Doskonale prezentuje się wymiana w usługach.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się zadowalająco – główne ze względu na wciąż wysoki napływ kapitału bezpośredniego przy równoległym niewielkim napływie kapitału portfelowego. Łącznie są one wyraźnie wyższe niż deficyt w obrotach bieżących. Niepokoi jednak utrzymywanie się wysokiego deficytu w obrotach bieżących (w ujęciu rocznym kroczącym), tak w ujęciu kwotowym jak i w odniesieniu do PKB.

Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w październiku 2022

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.